Eesti ringmajanduse arengudokument ja tegevuskava

Eesti eesmärk on 2021. a lõpuks töötada Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel välja ringmajanduse arengudokument ja tegevuskava, mis sünnib koostöös ja kõiki osalisi kaasates. 

Selleks, et dokument oleks võimalikult sisukas ja arvestaks kõige paremini ringmajanduse põhimõtteid ning võimalusi ja ressursse Eestis, on vaja hinnata Eesti ringmajanduse hetkeolukorda ja tuleviku potentsiaali, kaasata huvigruppe ning õppida ka teiste riikide kogemustest.

Arengudokumendi ja tegevuskava koostamine jaguneb peamiselt järgmisteks etappideks:

 1. Uuringud : ringmajanduse indikaatorite välja töötamine (2019) ja Eesti ringmajanduse hetkeolukorra kaardistamine (2020-2021)
 2. Ringmajanduse arengudokumendi ja tegevuskava koostamine (2020-2021)
 3. Huvigruppide kaasamine kogu protsessi vältel (2020-2021)

strateegia loomise ajatelg

Ringmajanduse arengudokumendi ja tegevuskava koostamise esialgne ajatelg

Ringmajandus Eestis võiks lähtuda vähemalt järgmistest ringmajandust iseloomustavatest põhimõtetest:

 • uued ärimudelid (sh mitme osapoole, nt ettevõtete koostööl põhinevad ärimudelid) nagu ressursi taaskasutamine, ringtarneahel, jagamisplatvorm, toodete eluea pikendamine, toode kui teenus, ringmajandust soodustavad digilahendused (nt materjalipass, andmete efektiivsem töötlemine);
 • kohalikud algatused, mis on suunatud lisandväärtuse loomisele läbi kohalike ressursside (nt põllumajanduses, metsanduses) kestlikule ja ökoinnovaatilisele kasutamisele või sotsiaal-majanduslike probleemide lahendamisele (linnade, külade, MTÜde algatused); 
 • tarbijakäitumise muutus – tarbitakse mõistlikult ning vajaduspõhiselt keskkonnahoidlikke tooteid ja teenuseid (sh tooteid teenustena), kohalikul toorainel põhinevat toitu ning taastuval energial põhinevaid teenuseid (näiteks transpordis);
 • tooteid ja teenuseid on disainitud kogu olelusringi ning tarbija reaalseid vajadusi arvestades;
 • toodete võimalikult kaua kasutuses hoidmine – korduskasutus, ümberkujundamine, parandamine, renoveerimine, kasutusotstarbe muutmine;
 • korduskasutamise, parandamise ja renoveerimise soodustamine kohalikul tasandil – näiteks kohalikud omavalitsused saavad motiveerida ja luua eeldused toodete korduskasutuseks ulatuslikuma teavitustöö ja võimaluste loomisega;
 • tegevustes juhindutakse jäätmehierarhiast , kus eelistatuim on jäätmetekke vältimine. Kus jäätmete vältimine on võimatu tuleb kasutada tekkinud jäätmeid kui ressurssi ning seejuures on võimalik saada loodusvaradest maksimaalset väärtust ja vähendada nõudlust uute loodusvarade järele;
 • avalik sektor kasutab toodete ja teenuste hankimiseks keskkonnahoidlikke ja innovatiivseid riigihankeid ning loodud on tingimused, mis soodustavad ettevõtete ringmajanduse praktiseerimist;
 • erinevate osapoolte vahel toimub laialdane koostöö ühise kasu leidmise eesmärgil (nt tööstussümbioos, era- ja avaliku sektori koostööprojektid);
 • ringmajanduse täieliku potentsiaali saavutamiseks on loodud süsteemne lähenemine kogu sotsiaal-majanduslikus süsteemis, et jõuda tõeliste muutusteni tarbimises, tootmises, planeerimises, poliitikas, elustiilis, kultuuris ja väärtushinnangutes.

Ringmajanduse indikaatorite uuring

Ringmajanduse oluline komponent on mõõdetavus, et aru saada, milline on ringmajanduse hetkeseis ja potentsiaal. Hetkeseisu analüüs võimaldab teha põhjendatud otsuseid edasiste tegevuste, sh fookussektorite, toetusmeetmete, õigusaktide muudatuste ja uuringute vajaduse kohta, mis aitaksid parandada konkurentsivõimet ning looksid soosivad tingimused ringmajanduse põhimõtete laialdasemaks rakendamiseks. Ringmajanduse indikaatoreid rakendades on võimalik kätte saada n-ö baastase, mille saab tulevikus aluseks võtta, et mõõta liikumist ringmajanduse suunas, hinnata arengut ning vajaduse korral teha muudatusi tegevuskavas ja muudes programmides. Technopolis Group Eesti ja HeiVäl Consulting tegid uuringu, mis koondab juba rakendatavad ja ka potentsiaalsed indikaatorid Eesti ringmajanduse mõõtmiseks. Uuringu lõpparuande ja lisadega on võimalik tutvuda siin:

Lõpparuanne (3.86MB)

Lõpparuande kokkuvõte (0.3MB)

Indikaatorite andmefailid (47MB)

Puidusektori pilootanalüüsi andmefailid (1.1MB)


Hetkel oleme planeerimas järgmist uuringut, mille eesmärk on välja selgitada Eesti ringmajanduse hetkeseis ning rakendada ja analüüsida ringmajanduse indikaatorite uuringus välja käidud mõõdikuid. 

Huvigruppide kaasamine
Koondame siia kaasamisega seonduvat informatsiooni, sh kaasamisürituste ja ideekorjete osas. Ootame ka teie mõtteid ja ettepanekuid, kuidas ringmajandava Eestini jõuda! Kontakt: krista.kupits@envir.ee

Ringmajanduse konverents - "Tark tormab!"

konverentsi bänner

Järjekorras teine ringmajanduse konverents toimus 5. ja 6. novembril 2019, Tallinnas. Konverentsi teisel päeval oli võimalik kaasa rääkima temaatilistes töötubades, kus tutvustati praktilisemat vaadet näiteks ringdisaini, ressursitõhususe, ehitusmaterjalide taaskasutuse ja biomajanduse teemadel.

Loe lähemalt konverentsi kodulehelt: www.ringmajandus.eu 


Ringmajanduse strateegia loomise avaüritus

19. detsembril 2018 toimus huvigruppidele suunatud ringmajanduse strateegia loomise avaüritus, kus tutvustati edasisi plaane strateegilise dokumendi ja tegevuskava loomisel. Ürituse põhifookuseks oli esmane ideede korje. Arutelu toimus gruppides, kus tuvastati probleemkohti ja võimalusi kaasamise, koostöö ja jäätmete teemadel. Huvigruppide arutelu peamiste tulemuste ning üritusel esitletud ettekannetega on võimalik tutvuda siin:

Arutelu tulemused (0.3MB)

Ettekanne "Ringmajandus Eestis" (0.7MB)

Ettekanne "Ringmajanduse strateegia koostamine" (0.2MB)

Ettekanne "Ringmajanduse Foorum" (0.6MB)

EMP Norra toetusprogrammi tegevused

EMP Norra toetusprogrammi ringmajanduse tegevused:

 1. Ringmajanduse arengudokumendi ja tegevuskava jaoks sisendi koondamine
 2. Keskkonnahoidlike riigihangete edendamine
 3. Ringmajanduse koolitusprogramm avaliku sektori töötajatele
 4. Keskkonnasõbralike koolide võistlus
 5. Ringmajandust tutvustavad avalikud kampaaniad (2 tk)

Avatud taotlusvooru kuulutame välja 2020.

Arengudokument ja tegevuskava

Eesti ringmajanduse hetkeolukorra kaardistamise uuringu tulemusel selguvad prioriteetsed suunad, võimalused ja takistused, mis on üheks sisendiks ringmajanduse arengudokumendi loomisel. Lisaks rakendusuuringutele on oluline roll huvigruppide kaasamisel ja ideede korjel, et strateegiline plaan täidaks ka praktikas oma eesmärki. Arengudokument määratleb Eesti ringmajanduse eesmärkide suuna ja raamistiku. Selle alusel koostatakse nende elluviimiseks tegevuskava koos konkreetsete meetmete, tegevuste ja tähtaegadega. Ringmajandus loob hea võimaluse Eestile suurendada konkurentsivõimet ning edendada jätkusuutlikku majandusarengut, sealjuures keskkonda säästes.Edu võtmeks on eelkõige koostöö ja ühiste ringimajanduse printsiipide kirjeldamine kõigi valitsemistasandite, tootjate, tarbijate, kohalike kogukondade ja haridusasutuste koostöös.