Arengudokument

Viimastel aastatel on Euroopa Liidu riikides, piirkondades ja linnades tekkinud ringmajanduse edendamiseks süsteemsemad lähenemisviisid. Algatatud on ringmajanduse strateegiaid ja tegevuskavu, loodud visioone ja seatud eesmärke, mis käsitlevad lisaks ringlussevõtule ka korduskasutust, parandamist, taastootmist, jagamist, üleminekut tootest teenusele ning edendavad mitme sidusrühma lähenemist. Samas edeneb ringmajandus täna veel väikeste sammudega, sest toodete ja materjalide võimalikult kaua ringluses hoidmine nõuab eeskätt inimeste ja ühiskonna mõtteviisi muutmist nii poliitilisel tasandil kui ka tootjate ja müüjate äriloogikas ning tarbijakäitumises. Samuti otsivad kõik ringmajandusega tegelevad riigid võimalusi, kuidas selle arengut efektiivsemalt mõõta. Tänasel päeval on kõigil puudu andmetest, kuna neid lihtsalt ei ole kogutud või ei ole osatud seada ringmajanduse arengut mõõtvaid indikaatoreid nii, et nende mõõtmiseks ka andmeid osataks küsida.

Riigid, mis on seadnud ringmajanduse edendamise (sh selle arengu mõõtmise) oma strateegiliseks eesmärgiks, on saavutanud juba ka teatud süsteemsuse ja järjepidevuse.

Just seetõttu on ka Eesti on võtnud eesmärgiks 2021. a lõpuks välja töötada ringmajanduse arengudokument ja tegevuskava, et kiirendada üleminekut ringsema Eesti suunal.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on välja andnud uuringu, mis analüüsib kõiki Euroopas olemasolevaid ringmajanduse strateegilisi dokumente ning toob välja erinevad lähenemisviisid dokumendi koostamisel ning rõhutab eri osaliste ja kogu ühiskonna kaasamise olulisust.