Teistele eeskujuks! Selliste julgete lahendustega tüürivad KOV-id ringmajanduse pool

KIKi pressiteade
19. oktoober 2022

Teistele eeskujuks! Selliste julgete lahendustega tüürivad KOV-id ringmajanduse poole

Tallinna ja Tartu linn ning Rae vald käivitavad projektid, mis pakuvad elanikele võimalust parandustöid teha ning soodustavad ettevõtete rohekoostööd. Ringmajanduse edendamiseks investeeritakse kokku 1,8 miljonit eurot.

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab Euroopa Majanduspiirkonna vahenditest Tallinna ja Tartu linna ning Rae valla ringmajanduse projekte, mis keskenduvad paranduskultuuri edendamisele, ringrenoveerimisele ja ringmajandusele ettevõtete vahel. Ühtlasi asub riik Keskkonnaagentuuri eestvedamisel ringmajandust terviklikult arendama ja kohalikke omavalitsusi selles osas võimestama.

Norra suursaadiku Else Berit Eikelandi sõnul on ringmajandus ka Norras tähtis teema. «Mul on hea meel, et Norra toetab rohepööret Eestis ja teistes riikides Euroopa Majandusühenduse programmi kaudu,» rõhutas suursaadik. «Omaette väärtus on teadmistevahetus projektipartnerite vahel, näiteks Tallinna ja Oslo linnade koostööprojektis ning Tartu ja Trondheimi koostööprojektis,» lisas suursaadik.

KIKi ringmajanduse ja ressursisäästu valdkonnajuhi Rita Jürmanni sõnul tuleb ringsete lahenduste arendamisel seada fookus suure mõjuga majandussektoritele, kuid toetada ka kohalikul tasandil võimalusi, et tekiksid uued ja innovaatilised ringsed tooted ja ärimudelid. „Selle toetuse abil saavadki kolm omavalitsust võimaluse enda piirkonnas katsetada ringmajanduse edendamiseks terviklikke lahendusi, millest hiljem ka teised kohalikud omavalitsused õppida saavad,“ selgitab Jürmann. „Oluline on ka riigi ja avaliku sektori eeskuju ja tugi,“ lisab ta. 

Tallinna strateegiakeskus loob Tallinnasse ringmajanduskeskuste võrgustiku. Täpsemalt on plaanis luua jäätmejaamade ja ringmajanduskeskuste juurde korduskasutusruumid, milles saab kasutuskõlblikud asjad uuesti kasutusse suunata. Samuti valmivad parandustöökojad, kus saab parandada ja restaureerida näiteks mööblit, riideid, jalgrattaid ja tehnikat. Kõikide loodavate parandustöökodade juurde palgatakse ka tegevusjuhendajad. Projekt sai toetust 357 942 eurot.

Rae vald kaardistab valla ettevõtete ringmajanduse potentsiaali ja loob koostöövõrgustiku, et leida võimalused jäätmete ringluseks, seadmete ühiskasutuseks ja energiaalaseks koostööks. Valla allasutustele luuakse ringmajanduse tegevusplaanid ja ühe lasteaia ja üldhariduskooli ringmajanduskava viiakse ellu. Seda mõõdetavate tulemustega kava saavad tulevikus aluseks võtta ka teised omavalitsused ja haridusasutused.  Lisaks mõõdab Rae vallavalitsus enda ja allasutuste süsiniku jalajäljed ning loob tegevusplaani nende vähendamiseks. Projekt sai toetust 205 373 eurot.

Tartu linnavalitsus lisab ringrenoveerimise linna jäätmekavasse. Samuti luuakse lahendused materjalide taaskasutuse tõendamiseks, arendatakse välja ehitusmaterjalide ringkasutuspank ja koos eramuomanikega luuakse praktilised näited ringrenoveerimisest. Lisaks plaanib Tartu linn paigaldada avalikku ruumi renoveerimisel tekkinud ehitusmaterjalidest rattapaviljonid.  Projekti käigus koolitatakse spetsialiste ja tehakse koostööd Norra partneritega. Projekt sai toetust 336 684 eurot.

Selleks, et tõsta ringmajanduse võimekust Eestis ning toetada ka kohalikke omavalitsusi, määras riik 2021. aastal Keskkonnaagentuuri ringmajanduse strateegilise lähenemise koostajaks ja elluviijaks. Projekti toetusraha tuleb samuti KIKi kaudu Euroopa Majanduspiirkonna vahenditest.

Projekti tulemusena valmib 2023. aasta jooksul Eesti ringmajanduse arengudokument ning tegevuskava. Samuti analüüsitakse kohalike omavalitsuste võimalusi ringmajanduse juurutamiseks, valmivad juhendmaterjalid ja kohalike omavalitsuste ringmajanduse süvaanalüüsid ning ettepanekud tegevusteks. Lisaks koolitatakse avaliku sektori töötajaid ja edendatakse keskkonnahoidlikke riigihankeid. Õpetajatele luuakse ringmajanduse põhimõtete tutvustamiseks koolitusprogramm ja õpilaste kaasamiseks korraldatakse üleriigiline ringmajandava kooli võistlus. Projektiga suurendatakse avalikkuse teadlikkust ringmajandusest konverentside ja teavituskampaaniatega. Näiteks juba 16.-17. novembril toimub kohalikele omavalitsustele Tartus ringmajanduse konverents „Ringmajanduse ekspress“. Projekti lahutamatuks osaks on ka võrgustiku loomine, kuhu kaasatakse Norra ringmajanduse partnereid. Projekt sai toetust summas 900 000 eurot.

Ringmajanduse pilootprojektide toetus ja ringmajanduse võimekuse tõstmise projekt on osa Euroopa Majanduspiirkonnas käivitunud programmist „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine“, millel on kolm fookusteemat - ökosüsteemide ja ringmajanduse põhimõtete tugevdamine ning kohalikul tasandil kliimamuutuste leevendamisele ja kohanemise võimekuse suurendamisele kaasaaitamine. Programmi operaator on Keskkonnaministeerium ning partner Norra Keskkonnaagentuur. Lisaks on oluline roll riikidevahelises koostoimimises Norra Saatkonnal Eestis.