Mayer

Maakond Tartumaa Tööstusharu Keemia- ja plastitööstus Ettevõtte aadress Voldi, Tartu maakond, Eesti Saadud toetussumma €406 432 Projekti kogumaksumus €142 251

Mayeri Industries AS teeb KIK-i abil investeeringud ressursitootlikkuse suurendamiseks. Projekti raames soetatakse vedelike ja pulbrite automaatsed segamiskeskused ja sellega saavutatakse ressurstootlikuse, -kasutuse ja tootmisvõimsuse kasv, samuti saavutatakse negatiivsete keskkonnamõjude (pakendijäätmete, reovee hulga jms) vähenemine.

Mayeri Industries AS-i detailse ressursiauditi projekt on vajalik ettevõtte ressursikasutuse olukorra kaardistamiseks ja ressursitõhususe suurendamise abinõude kavandamiseks. Projekti eesmärgiks on erialaspetsialistide poolt läbiviidava diagnostika alusel saada soovitused suurimat efekti anda võivate edasiste tegevuste kohta.

Toodete EL ökomärgise 4 uue kriteeriumiga vastavusse viimise eesmärk on ressursside tõhusam kasutamine, ringmajanduse põhimõtete kasutuselevõtt, jäätmete tekke vähendamine ning puhastusvahendite tootmise ja tarbimisega seotud negatiivse keskkonnamõju vähendamine.

Ülevaatliku energia- ja ressursiauditi läbiviimine ettevõtte kui terviku kohta tõstab ettevõtte teadlikkust oma ressursikasutusest ja loob eeldused ressursikasutuse tõhusamaks muutmisele ja ettevõtte kulutõhusamale toimimisele.

Eesmärk on ressursside tõhusam kasutamine, keskkonnasaaste ja jäätmetekke vähendamine keskkonnahoidlike uuenduste läbiviimisega.

Saada 5+9 tootele ökomärgis ja sellega:
• edendada tooteid, mida kasutades on võimalik vähendada negatiivset mõju keskkonnale (võrreldes sama tooterühma muude toodetega)
• aidata kaasa loodusvarade tõhusale kasutamisele ning keskkonnakaitse kõrgele tasemele
• tõsta tarbijate keskkonnateadlikkust
• mõjutada turgu keskkonnahoidlikkuse suunas
• teavitada tarbijat, et märgisega tooted on keskkonnasõbralikum kui teised samasse tooterühma kuuluvad tooted ja et tootja hoolib keskkonnast
• toote keskkonnamõju hindamine ökomärgise taotlemise protsessis toob esile parendamise võimalused (nt tehnoloogia muutmine) ning üldjuhul tõhustab ka ressursikasutust

Ohtlike ainete heidete vähendamine keskkonda, asendusvõimaluste otsimine ning asendada tootmisprotsessides kemikaalide vähem ohutumatega asendamine, REACH määrusest tulenevate uute nõuete täitmine ohtlike kemikaalide käitlemise osas.

Puurkaevu, pumbajaama ja veevarustussüsteemi renoveerimise ning veepuhastusseadmete paigalduse tulemusel viiakse joogivee kvaliteet vastavusse kehtivate nõuetega: vee rauasisaldus väheneb 1,2 mg/l-lt 0,2 mg/l-ni, väheneb väävli ja hõljumi sisaldus joogivees.