Materjalivoo lõpuüritus

Riiklik innovatsiooniprogramm Accelerate Estonia uurib koostöös keskkonnaministeeriumiga võimalusi lihtsustamaks jäätmelubade ja aruandluse protsessi, et kasvatada ettevõtete huvi jäätmete ringlusesse suunamise vastu. Accelerate Estonia Materjalivoo projekti uurimusest selgus, et kehtiv õigusraamistik ei toeta kiiret tootmisjääkide vahetust ettevõtete vahel.

"Tänane jäätmete ringlussevõtu protsess ja dokumentatsioon on nii mahukas ja aeganõudev, et nullib kogu ettevõtete motivatsiooni tootmisjääkide ringlusesse suunamise võimaluste otsimiseks," ütles Accelerate Estonia Materjalivoo projekti eestvedaja Mayri Tiido pressiteates.

Koostöös keskkonnaministeeriumiga on projekti eestvedajad algatanud õigusloome muudatuste vajalikkuse analüüsi, et lihtsustada ja automatiseerida riiklikku jäätmelubade ja aruandluse protsessi. "Tootmisjääkide tekke info avalikuks muutmine ja sellele ligipääsu tekitamine vähendaks oluliselt bürokraatiat ja suurendaks ettevõtete huvi oma jääkide ringlusesse suunamise vastu," lisas Tiido.

Keskkonnaministeeriumi asekantsleri Kaupo Heinma sõnul aitaks protsessi lihtsustamine Eestit ka euroliiduüleste kohustuste täitmisel. "Juba praegu peame suutma taaskasutada vähemalt 70 protsenti ehitus- ja lammutusjäätmetest, aastaks 2025 peame eraldi koguma tekstiilijäätmed ning aastast 2030 ei tohiks enam prügilatesse ladestada jäätmeid, mida on võimalik ringlusse võtta või energiana taaskasutada," ütles Heinma. "Muutes tootmistes tekkivate jääkmaterjalide üleandmise ja ringlusse suunamise lihtsamaks, toetaksime olulisel määral nende kohustuste täitmist," lisas Heinma.

Materjalivoog oli üks neljast riikliku innovatsiooniprogrammi Accelerate Estonia projektidest. Üheksa kuu jooksul uuriti ligikaudu 140 Eesti ettevõttes tekkivaid materjalijääke ning nende edasist saatust. Selgus, et Eestis puudub ühtne süsteem, mille kaudu saaks ettevõtjad infot, kellel milliseid jääke ja millises koguses tekib ning kuidas neid materjale edasi kasutatakse. Samuti on puudujääke asjakohases seadusandluses.

16. septembril toimus Materjalivoo üritus.

Kõiki ettekandeid on võimalik järgi vaadata Accelerate Estonia Facebooki lehel.

Ürituse ettekanded PDF formaadis on vaadatavad ja allalaetavad siit.

Ürituse täielik galerii on nähtav siin albumis. Selektsioon piltidest on ka Accelerate Estonia Facebooki lehel selles albumis.

 


Julgustan ringmajanduse osas erinevate sektorite ja osapooltega koostööd tegema ja ärge unustage - Te ei ole üksi!