Ringmajanduse indikaatorite uuring

Ringmajanduse indikaatorite uuring

2019. a suvel valmis Keskkonnaministeeriumi tellitud uuring „Ringmajanduse strateegia koostamise metoodika väljatöötamine“. Uuringu tulemusena töötati välja ringmajanduse võimalik seireraamistik ning pakuti välja indikaatorid, mis sobivad ringmajanduse arengu mõõtmiseks Eestis. Muuhulgas määratleti ringmajandust Eesti kontekstis järgmiselt:

Ringmajanduse eesmärk on säilitada toodete ja materjalide väärtust võimalikult kaua ning kui toode jõuab olelusringi lõppu, kasutatakse seda uue väärtuse loomiseks. Uuringu üks järeldustest oli, et Eestile on hetkel iseloomulik majandusstruktuur, kus tegutsevad suured välisomandis olevad ettevõtted, kellel on oma teadus- ja arendustegevuse võimalused, ning kohalikud väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE-d), kes jäävad tootlikkuses ning uurimis- ja arendustegevuses maha, kuna sektori tööturul on pigem madalamad palgad ja madalama väärtusega töökohad, ning ettevõtted teevad omavahel vähe koostööd. Seega tuleks ringmajandust määratleda selle järgi, kuivõrd on ettevõtted võimelised tegelema teadus- ja arendustegevusega, luues innovaatilisi tooteid ja teenuseid, mis lahendavad kohalikke sotsiaalmajanduslikke probleeme. Samuti on ringmajanduses olulisel kohal uuenduslikud ärimudelid, mis loovad uusi kvalifitseeritud töökohti ja suurendavad tootlikkust. Ringmajanduse mudelini jõudmisel on oluline kaasata kõiki huvirühmi (ettevõtjad, poliitikakujundajad, ühiskond tervikuna).

Ringmajanduse oluline komponent on mõõdetavus, et aru saada, milline on ringmajanduse hetkeseis ja potentsiaal. Hetkeseisu analüüs võimaldab teha põhjendatud otsuseid edasiste tegevuste, sh fookussektorite, toetusmeetmete, õigusaktide muudatuste ja uuringute vajaduse kohta, mis aitaksid parandada konkurentsivõimet ning looksid soosivad tingimused ringmajanduse põhimõtete laialdasemaks rakendamiseks. Ringmajanduse indikaatoreid rakendades on võimalik kätte saada n-ö baastase, mille saab tulevikus aluseks võtta, et mõõta liikumist ringmajanduse suunas, hinnata arengut ning vajaduse korral teha muudatusi tegevuskavas ja muudes programmides. Technopolis Group Eesti ja HeiVäl Consulting tegid uuringu, mis koondab juba rakendatavad ja ka potentsiaalsed indikaatorid Eesti ringmajanduse mõõtmiseks. Uuringu lõpparuande ja lisadega on võimalik tutvuda siin:

Lõpparuanne (3.86MB)

Lõpparuande kokkuvõte (0.3MB)

Indikaatorite andmefailid (47MB)

Puidusektori pilootanalüüsi andmefailid (1.1MB)