Technopolis Group Eesti, HeiVäl Consulting "Ringmajanduse strateegia koostamise metoodika väljatöötamine":

Technopolis Group ja HeiVäl Consulting on Keskkonnaministeeriumi tellimusel teinud uuringu, mille eesmärk oli välja töötada seireraamistik ringmajanduse mõõtmiseks Eestis. Uuringu raames analüüsiti teiste riikide ringmajanduse mõõtmise kogemust ja pakuti välja indikaatorid, mis sobivad ringmajanduse arengu mõõtmiseks Eestis. Uuring viidi läbi veebruarist aprillini 2019. Uuringu läbiviimiseks analüüsisime mitme riigi ringmajanduse strateegiaid ning olemasolevaid seireraamistikke mõõtmaks ringmajanduse „tervist“, potentsiaali ja arengut. Valisime Eesti seiresüsteemi jaoks Hollandis kasutusel oleva mudeli, kuna see oli kõige kompaktsem ja paindlikum ning võimaldas sõltuvalt andmete saadavusest indikaatoreid mudelis muuta. Kaardistasime pakutud indikaatorite alusel ringmajanduse hetkeseisu Eestis ning viisime metsa- ja puidutööstuse näitel viisime pilootanalüüsi, et katsetada indikaatorite asjakohasust. Andmeallikatena kasutasime nii avalikult kättesaadavaid kui ka tasulisi andmebaase.