Keskkonnajuhtimise süsteem EMAS

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) on mõeldud organisatsioonidele, kes soovivad keskkonnategevuse tulemuslikkust hinnata, parandada ja seda ka avalikkusele teavitada. EMASi määruse kohane KKJS aitab ettevõtetel süsteemselt järgida ka ringmajanduse põhimõtteid ning neid iga päev enda tegevuses rakendada. Ringmajanduse põhimõtete kohaselt saaksid ettevõtted rakendada meetodeid, mis aitavad paremini kasutada ressursse tootmisel, toote kasutamisel ja kasutuselt kõrvaldamisel. 

EMASi juurutamiseks peab organisatsioon:

 • viima organisatsiooni juhtimissüsteemi vastavusse EMAS määruse nõuetega;
 • koostama esmase keskkonnaülevaate, sõnastama keskkonnapoliitika ning püstitama keskkonnaeesmärgid;
 • koostama keskkonnaaruande;
 • laskma sõltumatul tõendajal hinnata keskkonnapoliitikat, keskkonnajuhtimissüsteemi, auditeerimisprotseduuride ja keskkonnaaruande vastavust EMASi määruse nõuetele;
 • saatma tõendatud aruande pädevale asutusele registreerimiseks;
 • tegema keskkonnaaruande avalikkusele kättesaadavaks.

Mis kasu on EMASi juurutamisest?

Majanduslikud põhjused

Energia, vee, toorme, pakkematerjali ja muude ressursside säästlik tarbimine ning korduskasutus aitab kulusid kärpida ning uusi kokkuhoiuvõimalusi leida.. Ettevõtte finantsjuhil on põhjust rõõmustada eelkõige keskkonnajuhtimise juurutamise algetapil, kui majanduslik kokkuhoid ületab tihti julgemaidki prognoose. Hästi toimiv keskkonnajuhtimissüsteem aitab ennetada ja ohjata tegevusest tulenevaid keskkonnariske, mistõttu on miinimumini viidud ka õnnetustest ja hädaolukordadest tulenev kahju, mille majanduslikud tagajärjed võivad olla ettevõtte jaoks saatuslikud.

Suhted ametkondadega

Organisatsioonid, kes tegelevad keskkonna juhtimissüsteemi juurutamisega on ametkondade silmis positiivsel kohal. Keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamisega nad näitavad, et hoiavad oma keskkonnamõju kontrolli all.

 

Avalikud hanked ja tarneahelad

Üha enam ettevõtteid ja riigiasutusi on hakanud nõudma tarnijatelt tõendeid tõhusa keskkonnategevuse kohta, näiteks ISO 14001 sertifikaadi või EMASi registreeringu olemasolu.

 

Tarbijate nõudmised

Iga päevaga suureneb tarbijate hulk, kes nõuavad keskkonnasõbralikumaid tooteid. Keskkonnahoidlike toodete turuosa suureneb pidevalt ja toodete keskkonnanäitajad on üha olulisemad müügiargumendid.

 

Ettevõtte turuväärtus

Tõhusalt toimiv keskkonnajuhtimine suurendab üldjuhul turuväärtust ettevõtte müümise, ostmise või liitumise korral. Suurte rahvusvaheliste ettevõtete keskkonnategevuse tulemuslikkust jälgitakse aktsiaturgudel hoolega juba täna, homme on see reaalsus ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks.

 

Edumeelne juhtimine

Hästi toimiv keskkonnajuhtimissüsteem hõlbustab asja- ja ajakohase teabe kogumist ja töötlemist ning põhjendatud juhtimisotsuste tegemist. Juhtimissüsteem muudab ladusaks suhtlemiseks vajaliku teabe hõlpsamini kättesaadavaks nii oma töötajatele, äripartneritele kui ka teistele huvirühmadele

 

Toodete ja teenuste kvaliteet

Keskkonnajuhtimisvõtete rakendamine on kvaliteedijuhtimise loomulik edasiarendus. Juhtimisvaldkonnad täiendavad teineteist ja vastavust mõlemale standardile nõuavad tarbijad.

 

Tehnoloogiline areng ja innovatsioon

Ettevõtte vabatahtliku keskkonnategevuse parandamise tulemuseks on tihti uued hoiakud ja ideed, näiteks innovaatilised lahendused tootmistehnoloogias ja toote- või teenusearenduses.

Finantsasutused ja kindlustusettevõtted

Keskkonnajuhtimissüsteemi olemasolu võib toetada välisrahastamise saamist või kindlustusmaksete vähendamist. Ettevõtet, mis on rakendanud kõik võimalikud ennetavad keskkonna-ohutusmeetmed, seega on vähendanud tunduvalt õnnetusriske, kohtlevad finantsasutused üldjuhul leebemalt.

Töötajate motivatsioon

Ettevõtte keskkonnategevuse tulemuslikkuse paranemine kasvatab töötajate eneseteadvust. Inimesed töötavad meelsamini keskkonnasõbralikus organisatsioonis, kus võimaldatakse koolitusi ja hinnatakse kvalifitseeritud tööjõudu ning keskkonnaküsimustega arvestavat tööandjat hinnatakse rohkem.

Töötajate ja elanike tervis

Keskkonna- ja ohutusnõuete hoolikas täitmine, näiteks ohtlike ainete ja toodete käitlemisel, ennetavate meetmete rakendamine ja palju muud samalaadset mõjutab otseselt töö- ja elukeskkonna kvaliteeti.

Suhtlemine

Toimiv keskkonnajuhtimissüsteem, mille üks osa on avatus ja korra- pärane teabevahetus kõigi huvirühmadega, tagab harmoonilise kooseksisteerimise ka naabruskonnaga ja sealsete elanikega.

Säästev areng

Tuleb tagada keskkonna paranemine ja säilimine. Selleks saab palju teha, kui olla loodusressursse tarbides vastutustundlikum ja vähendada liigset kulutamist.Keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamiseks on võimalik taotleda toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnaprogrammist.

EMASi sertifikaate väljastab Keskkonnaagentuur.


Keskkonnajuhtimissüsteem on osa organisatsiooni juhtimissüsteemist. See kujutab endast organisatsiooni tegevusest tuleneva keskkonnamõju kontrollimist, vähendamist ja ennetamist ning seeläbi konkurentsivõime parandamist. EMASi eesmärk on propageerida organisatsioone üha enam pöörama tähelepanu keskkonnasäästlikule tegevusele, luues ja rakendades keskkonnajuhtimissüsteeme.

Eestis on hetkel kehtiv EMAS registreering 17 organisatsioonil:

 • AS Tallinna Vesi
 • Enefit Green AS
 • Keskkonnaministeerium
 • Amestop OÜ
 • AS Epler & Lorenz
 • AS Ökosil
 • AS Ecopro
 • Käitlus OÜ
 • As Väätsa Prügila
 • Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS
 • Eesti Keskkonnateenused AS
 • Edelaraudtee AS
 • Eesti Diisel AS
 • AS Green Marine
 • Marico Holding OÜ
 • SA Tartu Ülikooli Kliinikum
 • OÜ Ekovir

Tutvu lähemalt nende EMASi raames koostatud keskkonnaaruannetega

Eesti Energia

Keskkonnajuhtimissüsteemi EMAS rakendamine Eesti Energia Iru tehases.

 

Tallinna Vesi

Keskkonnajuhtimissüsteemi EMAS rakendamine ettevõttes Tallinna Vesi.