Keskkonnajuhtimise süsteem ISO 14001

ISO 14001 on rahvusvaheline keskkonnajuhtimise standard, kus on määratletud keskkonnajuhtimissüsteemi nõuded. ISO 14001 standardit väljastab alates 2004. aastast Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon. ISO 14001 standardi on Euroopa Komisjoni ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni mandaadi alusel koostanud Euroopa Standardimiskomitee (CEN). Selle rakendamine on organisatsioonidele vabatahtlik.

Standardi eesmärk on pakkuda organisatsioonidele keskkonnakaitset ja muutuvatele keskkonnatingimustele reageerimise raamistikku. Standard on mõeldud kasutamiseks organisatsioonidele, kes soovivad juhtida oma keskkonnaalaseid vastutusi süsteemsemalt, et aidata kaasa keskkonna-alase jätkusuutlikkuse tagamisele. ISO 14001 standardis loetletud keskkonnakaitsenõuded rajanevad seadusandlusel, ametlike määruste põhjal toimuval tegevusel ja keskkonnapoliitikaga ettevõtetele pandud kohustustel. Standard kohustab pidevalt parandama ettevõtte keskkonnakaitsetööd.

ISO 14001 standardi olulisemad nõuded

 • Juhtkond peab määrama ettevõtte keskkonnapoliitika ja tagama, et see ühilduks ettevõtte tegevustega.
 • Ettevõte peab määratlema, millist mõju selle tegevus keskkonnale avaldab.
 • Ettevõte peab tegema kindlaks, mis nõuded rakenduvad just selle ettevõtte keskkonnaaspektidele.
 • Ettevõte peab säilitama keskkonnatöö eesmärgid ja ülesanded vastavalt igale firmasisesele funktsioonile ja tasemele.
 • Ettevõte peab määratlema töötajate keskkonna hoidmiseks vajalikud ülesanded, volitused ja vastutuse, need dokumenteerima ja kõigile töötajatele teatavaks tegema.
 • Ettevõte peab kehtestama korra, et määratleda võimalikke õnnetusi ja eriolukordi ning tegutsemist nende puhul ning kuidas ennetada ja/või leevendada nendega kaasneda võivaid keskkonnamõjusid.
 • Ettevõte peab teostama mõõtmisi ja analüüse, mis võivad selle keskkonnale olulist mõju avaldada.
 • Ettevõte peab looma strateegia ja protseduurid perioodiliste keskkonnajuhtimissüsteemi auditite läbiviimiseks.
 • Juhtkond peab teostama kindla regulaarsusega keskkonnajuhtimissüsteemi ülevaatust ja hindamist.

Metodoloogia

ISO 14001 praegu kehtiv versioon ISO 14001:2015 sisaldab mudelit Planeeri-Teosta-Kontrolli-Tegutse (PDCA), mis on keskkonnajuhtimissüsteemi lähenemisviisi alus. PDCA on järkjärguline protsess ja seda võib kirjeldada järgmiselt:

 1. Planeeri: tuleb koostada keskkonnaalased eesmärgid ja protsessid, mis on vajalikud tulemuste saavutamiseks vastavalt organisatsiooni keskkonnaalastele juhtpõhimõtetele.
 2. Teosta: protsessid tuleb vastavalt planeeritule ellu viia
 3. Kontrolli: protsesse tuleb kontrollida ja mõõta vastavalt keskkonnalastele eesmärkidele
 4. Tegutse: vajadusel tuleb võtta kasutusele meetmed järjepidevaks parendamiseks.

ISO 14001 rakendamise eelised

ISO 14001 kasutamine pakub palju eeliseid keskkonnajuhtimissüsteemidega organisatsioonidele. Standardi kasutamine aitab organisatsioonidel ja ettevõtetel teha järgmist:

 • parandada ressursitõhusust
 • vähendada jäätmeid
 • vähendada kulusid
 • tagada, et keskkonnamõju mõõdetakse
 • saada turuahela disainis konkurentsieelist
 • suurendada uusi ärivõimalusi
 • täita seaduslikke kohustusi
 • suurendada sidusrühmade ja klientide usaldust
 • parandada organisatsiooni üldist keskkonnamõju
 • tagada keskkonnakohustuste järjepidevus