Ringmajanduse töörühmad huvigruppidele

Ringmajanduse arengudokumendi koostamiseks moodustatakse temaatilised töörühmad, milles tõstatatakse probleeme ning pakutakse välja lahendusi ja tuuakse välja häid näiteid. töörühma tööd võib juhtida nii juht- kui ka ekspertgrupi liige, kuid sobib ka huvigruppide omaalgatuslik initsiatiiv. Kõik töörühmade kohtumised protokollitakse ning esitatakse ekspertrühmale. töörühmi võib läbi viia ka koostöös juba olemasolevate rühmadega, arutelu tulemused tuuakse ringmajanduse arengudokumendi koostamise protsessi üle.
 

Isetekkelised töörühmad

Oleme veendunud, et Eestis on palju hakkamist täis inimesi ning teemasid, millel otsitakse mõttekaaslaseid on jalaga segada. Anname nendele inimestele võimaluse ringmajanduse vihmavarju all töörühma moodustada, seda ise juhtida. Keskkonnaministeerium on abiks ruumide leidmisel ning info levitamisel

Olemasolevate töörühmade sidumine ringmajandusega

Teame, et teistes ministeeriumites käib töö mitmel rindel ning huvirühmade kaasamine on kõikjal aktuaalne. Anname võimaluse kutsuda kokku nö laiendatud arutelu kohtumised, kus juba kokkukutsutud töörühmad saavad värskeid ideid ringmajanduse huvirühmade läbi

Prioriteetsed töörühmad

Juhtrühm on väljapakkunud erinevaid teemasid, mis tuleks ringmajanduse arengudokumendi koostamise käigus läbi käia. Keskkonnaministeerium vastutab selle eest, et nendel teemadel töörühmade töö toimuks. Teeme infokirjas üleskutse osalemiseks.

Töörühmade töökorraldus

Keskkonnaministeerium koondab enda kätte kõikide kohtumiste kokkuvõtted, koondab need tervikuks ning edastab need ekspertkogule, kes annab arutelu tulemustele ning pakutud lahendustele oma hinnangu.

Töörühmade nimekirjad, osalejad ning kohtumiste ajad kantakse ringmajanduse kodulehele ning on avalikud. Kohtumised on eelregistreerudes kõigile huvilistele avatud. 

Liitu töörühmaga

To send feedback please fill all fields.