Kemikaalivaldkonna töö tõhusama korraldamise kontseptsiooni väljatöötamine

Uuringu kemikaalivaldkonna töö tõhusama korraldamise kontseptsiooni väljatöötamisest ning analüüsist ja ettepanekutest pädevuste ja seonduvate tegevuste optimaalsemaks jaotuseks tellis Keskkonnaministeerium ja selle tegi Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE.

lobaalsel tasandil on riigid leppinud kokku eesmärgi saavutada kemikaalide ja jäätmete tervisening keskkonnahoidlikus käitlemises läbi kogu nende elutsükli. Selleks on vajalik vähendada oluliselt kemikaalide sattumist õhku, vette või pinnasesse, ning piirata nende kahjulikku mõju tervisele ja keskkonnale, sh läbi ohtlike kemikaalide asendamise järjepideva juurutamise. Ohutust tagavate eesmärkide täitmine peab sealjuures olema kooskõlaline konkurentsivõimelise kemikaalimajanduse toimimise tagamise ja soodustamisega. Nende komplekssete väljakutsetega toimetulekuks on riikidel oluline järjepidevalt ning korrakindlalt tõhustada kemikaalimajandusega seotud tegevuste korraldamist. Käesolevas uuringus keskenduti kemikaalivaldkonna ühtse korralduse tõhustamise ja suunamise võimaluste leidmisele. Uuringu eesmärgi täitmiseks seati sihiks valdkonna korralduse olukorra analüüsimine, korraldust puudutavate probleemide välja selgitamine ning arenguvajaduste kohta ettepanekute sõnastamine. Uuringu ülesannete täitmiseks määratleti kemikaalivaldkonna piirid, koostati korralduslike ülesannete ülevaade ning selgitati välja valdkonna korraldamise puudujäägid, väljakutsed ning võimalikud lahendused.