Tallinna Vesi AS

Oleme Eesti suurim vee-ettevõte ning meie tegevus mõjutab pea kolmandikku siinsetest elanikest. Teadvustame seda endale ning pakume kõikidele nõuetele vastavat teenust. Mõjutame nii tallinlaste, naabervaldade kui ka kõigi Läänemere-äärsete elanike elukvaliteeti. Seetõttu arvestame oma tegevuse mõjuga ümbritsevale elu- ja looduskeskkonnale ning haakumist erinevate sidusrühmade huvidega.

 • Tegutseme vastutustundlikult, võttes seejuures arvesse oma tegevuse mõju ümbritsevale looduskeskkonnale ja kogukonnale.
 • Järgime ja täidame kõiki meile kohalduvaid nõudeid ning püüame pidevalt teha enam kui meilt oodatakse.
 • Kaitseme ja väärtustame looduskeskkonda, milles tegutseme. Puhtama keskkonna nimel püüame jätkuvalt vähendada ja vältida saastet.
 • Kasutame ressursse, sealhulgas energiat ja vett, jätkusuutlikult. Otsime järjepidevalt uusi võimalusi protsesside keskkonnahoidlikumaks ja tõhusamaks muutmiseks.
 • Tegutseme keskkonnateadlikult, viies oma teadmisi ja mõtteviisi kogukonna ning koostööpartneriteni.
 • Täiustame järjepidevalt oma keskkonnajuhtimissüsteemi.

Meie keskkonnaeesmärgid

 • Vähendada puhta vee kadu läbi lekete, hoides lekete osakaalu madalal tasemel.
 • Tõsta toorvee puhastamise efektiivsust, valides toorvett vastavalt selle kvaliteedile ja seeläbi vähendades vee omatarvet.
 • Täita kõik Keskkonnaameti poolt väljastatud veelubades sätestatud nõuded.
 • Realiseerida kogu stabiliseeritud reoveesete seda prügilasse ladestamata.
 • Viia miinimumini välditavad puhastamata reovee äkkheited merre.
 • Vähendada elektrikulu pumplates, paigaldades ejektorid vee aereerimiseks.
 • Tõsta erinevate huvirühmade keskkonnateadlikkust seoses ettevõtte tegevusega, et kasvatada ja hoida ettevõtte head kuvandit.
 • Vähendada printimiseks kasutatava paberi hulka, kasutades digitaalseid alternatiive.

    

Keskkonnajuhtimissüsteemi EMAS rakendamine ettevõttes Tallinna Vesi.