Projekt - Ringmajanduse võimekuse tõstmine

Projekti tulemusena panustatakse Eesti ringmajanduse valge paberi loomisesse ja luuakse tegevuskava tegevuste elluviimiseks. Lisaks valmib projekti raames erinevaid juhendmaterjale, viiakse läbi KOVide toimete analüüsid ning tehakse KOV põhiseid soovitusi ringmajanduse vaatest lähtuvalt tegevusteks. Lisaks teadlikkuse tõstmise vaatest korraldatakse erinevaid koolitusi kui ka viiakse läbi koolidevahelisi võistluseid. Tegevuse lahutamatuks osaks on ka võrgustiku loomine, sh Norra ringmajanduse partneritega. Projekti rakendamisesse on kaasatud Norra eksperdid.

Projekti kestus 

19.07.2021 - 31.12.2023

Projekti eelarve 

EUR 1 058 824,00 (85% /15%)

Projekti rahastus 

Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2014−2021 programmi "Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine"

KOVide ringmajanduse suutlikkuse kaardistamine ja ettepanekud omavalitsustele

Kõikide Eesti kohalike omavalitsuste (KOV) külastamine (kaasates nii juhtkonda kui keskkonna- ja hankespetsialiste), analüüs KOV ringmajanduse tegevuste parendamiseks ja koolitamine soodustamaks ringmajanduse regionaalset arengut. Külastuse tulemusel soovituste andmine ja nõustamine, mida KOV saaks teha ringmajanduse põhimõtete kohaselt, sh jäätmemajanduse korraldamine, uued ärimudelid, kohalike ressursside kestlik kasutamine, keskkonnahoidlikud riigihanked, koostöövõimalused jms.

Ametnikele, sh keskkonnaspetsialistidele suunatud koolitusprogrammi loomine ja nende koolitamine 

Luuakse koolitusprogrammid, mille alusel koolitatakse avaliku sektori töötajaid (vähemalt 100 töötajat) selgitades ringmajanduse põhimõtteid laiemalt, aga ka konkreetsete töövaldkondadega seonduvalt, otsides puutepunkte ja potentsiaalseid koostöövõimalusi riigi tasandil (sh KOVide omavahelise koostöö soodustamine) ning külastatakse ringmajandusega tegelevatesse ettevõtetesse eesmärgiga anda praktilist kogemust. Kõigile kättesaadava ja ka tulevikus kasutatava digitaalse õppematerjali loomine

Ringmajanduse uuringud

Ringmajandusega seotud uuringute ja ekspertteadmiste alusel sisendi koostamine keskkonna valdkonna arengukavasse ning ringmajanduse arengudokumenti ja tegevuskava 2021-2035 töödokumendi koostamine. Puuduolevate uurimisvajaduste väljaselgitamine ringmajanduse arengudokumendi ja tegevuskava jaoks (sh uurimisküsimused, hinnanguline maksumus ja aeg).

Keskkonnahoidlike riigihangete edendamine

Keskkonnahoidlike riigihangete edendamine – kriteeriumite uuendamine ja väljatöötamine (sh valdkondlike ümarlaudade korraldamine sisendi saamiseks), hankimise protsessi lihtsamaks muutmine hankija vaatest (juhendmaterjalide koostamine, sh hindamiskriteeriumid, tehniline kirjeldus; soovitused kasutajakogemuse parandamiseks riigihangete registris; asjakohaste toote olelusringi kalkulaatorite välja toomine valdkondade lõikes jm) ning silmapaistvamatest keskkonnahoidlike riigihangete näidetest (nii Eestis kui ELis) ülevaate tegemine. Kõigile kättesaadava ja tulevikus kasutatava digitaalse juhendmaterjali loomine.

Koolitus "Keskkonnahoidlikud riigihanked: Kontori IT-seadmed" 5.mai 2022

Õpetajatele mõeldud ringmajanduse koolitusprogrammi koostamine ja infopäevad ning koolinoortele korraldatav võistlus

Ringmajandava kooli võistlus - kaasahaarava ja hariva koolide vahelise võistluse kontseptsiooni välja töötamine (millised on ringmajanduse põhimõtete praktilise rakendamise võimalused koolis) ja korraldamine põhikooli õpilastele (sihtgrupp 5.-9. klass). Eesmärk on kaasata vähemalt 30 Eesti kooli (sh vähemalt kolm vene kooli) õpilasi.

Teadlikkuse tõstmist toetavate elektrooniliste materjalide ja videoklippide loomine, teavituskampaaniad

Elektrooniliste materjalide koostamine ja levitamine.

Ringmajanduse arengudokumendi loomise toetamine

Esmase sisendi koostamine ja vajaliku sisendi koordineerimine keskkonnavaldkonna arengudokumenti; Koordineerida ja korraldada kohtumisi Keskkonnaministeeriumi ringmajanduse struktuuri tegevuste raames. Projekti käigus korraldatakse ja juhitakse kohtumisi sh projekt tagab vajalikud ruumid, vahendid ja kohvipausid; teeb aruteludest kokkuvõtteid ja raporteerib Keskkonnaministeeriumile saadud tulemusi.

 

Sintef

Projekti partner

SINTEF, mille peakontor asub Norras Trondheimis, on 1950. aastal asutatud sõltumatu uurimisorganisatsioon, mis viib läbi lepingulisi uurimis- ja arendusprojekte. SINTEFil on 2000 töötajat 75 riigist


Kontakt:

Keskkonnaagentuuri projektijuht Kaili Simbergkaili.simberg@envir.ee, tel +372 5191 7644
Keskkonnaagentuuri ringmajanduse ekspert Kristin Pillekristin.pille@envir.ee, tel +372 5192 0894

Keskkonnaagentuur

EEA_Grants