Avatud EIT Food rahastusvoor

Avatud EIT Food rahastusvoor keskendub toidusüsteemi muutmisele keskkonnasõbralikumaks ning rasvumise ja teiste mittenakkushaiguste vähendamisele ühiskonnas – rahastus ka ringmajanduse lahendustele

Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) uude rahastusvooru EIT Food Open Call 2022  on oodatud uuenduslikud, tehnoloogilised ja mõnele toidusüsteemi suurimale probleemile lahendust pakkuvad projektid.

EIT Food Impact Framework neli peamist mõjueesmärki toidusüsteemi muutmiseks on:

  1. Parandada tingimusi, mis suurendaks avalikkuse usaldust toidusüsteemi vastu
  2. Teadaolevate toitumisfaktorite tõttu väheneb rasvumise ja mittenakkushaiguste suhtelist riski sihtpopulatsioonides
  3. Põllumajanduse/toidutootmise süsteemide paranenud keskkonnamõju
  4. Ringmajandusele ja säästlikule majandusele ülemineku võimaldamine

EIT Food innovatsioonidirektor Paola Giavedoni: "Selle uue rahastamiskonkursi kaudu toetame täiustatud teadusuuringute, tehnoloogiliste lahenduste ning ümberkujundavate äriideede ja -tavade arendamist ja rakendamist. Eesmärk on lahendada toidusüsteemis olulisi süsteemseid mõjutõkkeid. Koos oma kogukonnaga ehitame üles uuendusliku ja vastupidava toidusüsteemi, mis omakorda loob tervema ühiskonna ja planeedi.“

Oodatud on innovaatilised lahendused, mis on turule sisenemiseks valmis (TRL 7). Toetatavad uuenduslikud tehnoloogilised lahendused peavad olema kooskõlas EIT toiduainete fookusvaldkondade, väljakutsete ja mõjude raamistikuga.

EIT Food fookusvaldkonnad ja oodatavad tegevuse kirjeldused fookusalade raames

T1. Alternatiivsed valgud

Valkude mitmekesistamine nõuab nihkumist ressursimahukatest loomsetest valkudest liigselt sõltuvuselt ning liikumist väiksema mõjuga valgu koostisosade ja suurema tootevaliku poole.

Taotlusvoor 2022 eesmärk: Otsime projekte, mis arendavad lahendusi uute toorainete tootmiseks ja tootmisprotsesside optimeerimiseks, mis looks taskukohaseid alternatiivseid valguvalikuid ning suurendaks teadlikkust ja usaldust alternatiivsete valkude vastu. Prioriteetsed väljakutsed, millega tuleb tegeleda, on taimsed valgud, üherakuline fermentatsioon ja rakupõhised tehnoloogiad.

2.Säästev põllumajandus

Põllumajanduse mõju vähendamiseks on vaja suurendada põllumajandustavade jätkusuutlikkust ning edendada regeneratiivset ja ringpõllumajandust.

Taotlusvoor 2022 eesmärk: Oodatud taotlused, mis aitavad kaasa bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste taastamisele, aitavad toime tulla kliimamuutustega ja suurendavad põllumajanduse vastupanuvõimet, samuti edendavad digitaalset muutuseid, tehnoloogia kasutuselevõttu, kodanike kaasamist ja suutlikkuse suurendamist.

3. Teadlik toitumine

Tervislike toitumisharjumuste edendamiseks ja inimeste tervena hoidmiseks, suurendades samal ajal tarbijate teadlikkust toidu ja tervise vahelisest seosest, on hädasti vaja toidusüsteemi ümberkujundamist mittenakkuslike haiguste vastu võitlemiseks, parandades toitumist ja elustiili.

Taotlusvoor 2022 eesmärk: Oodatud on taotlused ettepanekuid, mille eesmärk on peatada ja tagasi pöörata elanikkonna rasvumise taseme tõus, edendada tervislikku vananemist ja vähendada ülalpeetavate täiskasvanute arvu, kahekordistada saadaolevaid valgurikkaid toiduallikaid ning töötada välja personaalsed toitumisstrateegiad.

4. Säästev vesiviljelus

Eeldatakse, et vesiviljelus annab järgmisel kümnendil üha suurema osa ülemaailmsest kalatarbimisest. Kuna mereandide tarbimine suureneb, peab säästev vesiviljelus nõudlusega sammu pidama, pakkudes samas palju muid majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid eeliseid.

Taotlusvoor 2022 eesärk: Otsime uusi lähenemisviise, et muuta ja laiendada praeguseid vesiviljelustavasid nutikamateks ringmajanduslikeks süsteemideks, töötades välja uuenduslikke ja jätkusuutlikke lahendusi ohutu, tervisliku ja kvaliteetse toidu loomiseks.

5. Digitaalne jälgitavus

Jälgitavuse digitaliseerimine võib parandada toidu ohutust, tõhusust ja jätkusuutlikkust ning suurendada tarbijate usaldust. Pealegi on see üks toidusüsteemide digitaalse ümberkujundamise sammudest.

Taotlusvoor 2022 eesmärk: arendada läbipaistvaid ja jälgitavaid toiduainete tarneahelaid, et muuta toidusüsteem (1) ohutuks, (2) tõhusaks, (3) jätkusuutlikuks ja (4) tarbijate ja toiduga tegelejate jaoks läbipaistvaks, suurendades investeeringuid ning nende mõju -  digitaalsed tehnoloogiad ning keskendutakse ka meetoditele, mis aitaks tarbijate usaldust suurendada.

6. Toidusüsteemide ringmajandus

Peame minema üle oma praeguselt lineaarselt mudelilt (valmistamine, kasutamine, utiliseerimine) ressursse säästvale toidusüsteemile. See hõlmab ressursside taaskasutamist, kõrval- ja jäätmevoogude vähendamist ja (taas)kasutamist, et vältida toidukadu ja jäätmeid ning võimaldada toitainete ringlussevõttu ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist ning vee- ja maakasutust. Tarbijad ja väärtusahela sidusrühmad on selle muutuse peamised vedajad.

Taotlusvoor 2022 eesmärk: ootame taotlusi, mis põhinevad toidusüsteemidel ja hõlmavad nt jaemüüjate ja/või tarbijate koolitust/haridust. Lahendused peavad olema seotud vähemalt ühega mõjunäitajatest: kasvuhoonegaaside heitkogused, veekasutus, toidukadu ja/või toidujäätmed, jäätmekäitlus, ringlussevõtt ja taaskasutus.

Valdkondade täpsema kirjelduse ning ootused 2022 taotlusvoorus leiab siit: https://www.eitfood.eu/projects/eit-food-call-for-proposals-2022#tab6.

Teadmiseks

Rahastusmäär Regional Innovation Scheme riikidele (sh Eesti) on sellest Horizon meetmest 85%.

Kõik kavandatavad tegevused, olenemata tegevuse kestusest, peavad 31. detsembriks 2023 käivitama vähemalt ühe uuendusliku lahenduse, sealhulgas teenima tulu vähemalt 10 000 eurot. 2024. aastal lõppevad tegevused peavad 31. detsembriks 2024 käivitama täiendava turustatava uuenduse.

Maksimaalne summa 2022 aastaks (12 kuud)  kuni 400 000 eurot. Innovaatiline lahendus peab olema turul 2023. aasta lõpuks.

Maksimaalne summa 2022-2024  aastaks (24 kuud)  kuni 1 400 000 eurot.

Minimaalne abikõlblike partnerite arv 3 partnerit vähemalt kahest abikõlblikust riigist – ettevõtted, uurimisasutused ja ülikoolid.

 Taotluste esitamise tähtaeg on 14. jaanuar 2022.

Taotlusvooru kriteeriumid, teemad, infoseminarid ja täpsema info leiate siit. https://lnkd.in/ddkUGdFZ

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) on Euroopa Liidu asutus, mille Euroopa Liit asutas 2008. aastal, et tõhustada Euroopa innovatsioonisuutlikkust. Instituut on Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horizon 2020 lahutamatu osa.

Instituut on Euroopa Liidu ainulaadne algatus, mis soodustab innovatsiooni kogu Euroopas, lõimides ettevõtlust, haridust ja teadust, et leida lahendusi kiireloomulistele ülemaailmsetele probleemidele.