OECD: Synergies and trade-offs in the transition to a Resource-Efficient and Circular Economy

Üleminek ressursitõhususele ja ringmajandusele tähendab suuremahulisis muudatusi majandustegevuses. Esmaste materjalide kasutust saab vähendada, teise ringi materjalide turge stimuleerida, jäätmekäitlust parandada suurendamaks ümbertöötlust. Majanduslikku, keskkondlikku ja sotsiaalset kasu ressursitõhususele ja ringmajandusele üleminekul saab realiseerida kui strateegiad on selged ja sünergias ning kompromissid on ära hoitud. Raport kajastab sünergiat, mida poliitikakujundavad saavad luua poliitikapakettide koostamisel eri ressursitõhusate ja ringmajanduse eesmärkide vahel ja kompromisse, mida seejuures peaks arvesse võtma.

Raport struktureeritud ümber neljas järgmise kategooria:

  • esmase tootmise vähendamine ja ressursitõhususe suurendamine
  • teise ringi toodete turu loomine ja tugevdamine
  • jäätmete vältimine ja käitlemine minimeerimaks keskkonnamõjusid
  • majandusliku vastupanu ehitamine ja geopoliitiliste tarneriskide vähendamine