Ettevõtete ressursitõhususe meede

Toetuse eesmärk on suurendada Eesti ressursitootlikkust (SKP ja kodumaise materjalitarbimise näitaja suhe), mis tähendab raha hulka, mida me ühe kilogrammi toormaterjali kohta saame. Meetme tegevustega toetame ressursitõhususe saavutamist ettevõtetes. 

  Ressursikasutuse analüüs ehk ressursiaudit on süstemaatiline protseduur, mis:

  • annab adekvaatse ülevaate olemasolevast ressursikasutusest analüüsitaval objektil;
  • põhineb analüüsitava objekti sisend-väljundvoogude analüüsil;
  • määrab tegurid, mis mõjutavad ressursside tarbimist;
  • määrab kindlaks ja järjestab võimalikud ressursisäästumeetmed.

  Ressursiauditi teeb ettevõttes sel alal vastavalt koolitatud spetsialist. Ettevõtete ressursitõhususe meetme raames on koolitatud 53 energia- ja ressursijuhtimise spetsialisti. Spetsialiste koolitati kahes koolitustsüklis. Koolitused korraldas Tallinna Tehnikaülikool, esimese koolitustsükli puhul tehti seda koostöös ÅF-Consultinguga. Järgnevalt leiab koolituse läbinute kontaktandmed ning info koolituse läbinud audiitorite pädevuse ja kogemuse kohta.

  Ressursiauditid

  TAOTLUSVOOR oli avatud 2022 kevadel

  Toetuse eesmärk oli tõsta ettevõtete teadlikkust oma ressursikasutusest ning luua eeldused ettevõtte ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks.

  Ressursikasutuse analüüsi tulemuseks oli stsenaarium/projekt koos soovitusliku tegevuskava, hinnangulise säästupotentsiaali, tasuvushinnangu ja seireplaaniga.

  Millele saab toetust taotleda?

  1. Ülevaatliku auditi tegemiseks

  2. Detailse auditi tegemiseks.

  Toetuse suurused:

  ülevaatliku auditi tegemiseks 3600 eurot;
  väikeettevõtte detailse auditi tegemiseks 5900 eurot;
  keskmise suurusega ja suurettevõtte detailse auditi tegemiseks 7300 eurot;
  väikeettevõtte detailse auditi tegemiseks juhul, kui enne on rahastatud ülevaatliku auditi tegemist, 2300 eurot;
  keskmise suurusega ja suurettevõtte detailse auditi tegemiseks juhul, kui enne on rahastatud ülevaatliku auditi tegemist, 3700 eurot. 

  Taotlusvooru eelarve on 248364 eurot

  Ülevaatlik audit on sobilik ettevõtetele, kellel ei ole varasemat süsteemset ülevaadet oma ressursikasutusest. Kui ettevõte on varasemalt oma ressursikasutust analüüsinud, kasvõi siseselt, tasus taotleda toetust detailse auditi tegemiseks. Detailne ressursikasutuse audit on eelduseks investeeringu toetuse taotlemisel.

  Kes saavad toetust taotleda?

  Toetuse taotleja võib olla äriühing, kelle ettevõtte põhi- või kõrvaltegevusala vastab vähemalt 20% müügitulu ulatuses Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) koodidele mäetööstus (jagu B, alajagu 05–09) või töötlev tööstus (jagu C, alajagu 10–33), välja arvatud tubakatoodete tootmine (alajagu C 12). Või äriühing, kelle ettevõtte põhitegevusala vastab Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori taime- ja loomakasvatuse, jahinduse ja neid teenindavate tegevusalade korral (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 01).

  Kuidas saab toetust taotleda?

  Toetuse taotlemine toimub E-toetuse keskkonnas

  Toetuse maksmise aluseks on standardiseeritud ühikuhinnad. Toetuse osakaal on 50% standardiseeritud ühikuhinnast.

  Ressursitõhususe investeeringute toetus

  Taotlusi sai esitada kuni 7. septembrini või kuni eelarveliste vahendite ammendumiseni.

  Toetuse andmise eesmärk on suurendada ressursitootlikkust tööstusettevõtetes innovaatiliste rohetehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtu kaudu, et aidata kaasa kliimaneutraalsele majandusele, vastupidavusele ja kliimamuutustega kohanemisele.

  Toetust anname taaste- ja vastupidavuskavas nimetatud reformi „Ettevõtete rohepöörde“ reformi investeeringu „Ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtt“ tegevuse „Tööstusettevõtete ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtu edendamine“ eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium

  Mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtted saavad taotleda toetust ressursiauditis soovitatud parandusmeetmete rahastamiseks. Toetuse eelduseks on nõuetele vastav ressursikasutuse analüüs. Toetus on maksimaalselt 50% projekti kuludest. Toetuse määr erineb selle põhjal, millise abi liigi ettevõte valib – kas riigiabi ELi üldisele grupierandi määruse järgi või vähese tähtsusega abi.

  Loe lähemalt

  Eesti ressursitootlikkuse suurendamiseks rakendab Keskkonnaministeerium Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu meedet „Tööstusettevõtete ressursitõhusus“, mille toetuse maht on ligi 14 miljonit eurot.

  Toetatavad tegevused on:

  investeeringud ressursitõhusatesse lahendustesse, sh parimasse võimalikku tehnikasse, ressursijuhtimissüsteemidesse ja neid toetavatesse IT-rakendustesse.


  Koolitatud ressursitõhususe spetsialistide info

  Aadu Vares, FIE, aadu.vares@gmail.com

  Aare Vabamägi, +372 521 0530, aareva@estpak.ee

  Aivar Uutar, AU energiateenus OÜ, aivar@energiateenus.ee  

  Andre Tammik, Energex Energy Experts OÜ, andre.tammik@energex.ee 

  Andres Tukia, AU energiateenus OÜ, andres@energiateenus.ee 

  Argo Rosin, Tallinna Tehnikaülikool, argo.rosin@ttu.ee 

  Eduard Latõšov, TTÜ, +372 5335 9298, eduard.latosov@ttu.eeeduard.latosov@gmail.com

  Eimar Jõgisu, Nomine Consult OÜ, +372 605 3150, eimar.jogisu@nomineconsult.com

  Elmu Potter, Nomine Consult OÜ, +372 521 7266, elmu.potter@nomineconsult.com

  Enar Kraav, Energex Energy Experts OÜ, enar.kraav@energex.ee 

  Igor Krupenski, HeatConsult OÜ, +372 5800 3989, igor@heatconsult.ee

  Imre Hõrak, +372 5660 3406, imrehorak@gmail.com

  Indrek Raide, Nordic Energy Solutions OÜ, indrek.raide@nordicenergy.eu 

  Jaak Kimmel, Nordic Energy Solutions OÜ, jaak.kimmel@nordicenergy.eu  

  Janita Andrijevskaja, Pilvero OÜ, janita.andrijevskaja@gmail.com 

  Jüri Kleesmaa, Pentagra OÜ, +372 506 6357, pentagra@datanet.ee

  Kaspar Pae, MTÜ Eesti Energiasäästu Assotsiatsioon, +372 5662 2677, kaspar.pae@eesa.ee

  Konstantin Gruuber, Bonair OÜ, +372 512 2173, kostja@bonair.ee

  Kristjan Plamus, Soojuspartner OÜ, kristjan.plamus@tvesi.ee

  Leo Rummel, Energex Energy Experts OÜ, +372 5345 0636, leo.rummel@energex.ee

  Marko Pavlov, Sepapere OÜ, marko@1iso.ee 

  Markus Tamm, Energex Energy Experts OÜ

  Mart Järvik, FIE, mart.jarvik@gmail.com

  Mart Mahhov, mart.mahhov@filter.eu 

  Marti Tutt, Adven Eesti AS, marti.tutt@adven.com 

  Martin Kiil, O3 Technology OÜ, martin@o3.ee 

  Martin Sults, GECC LP OÜ, martin.sults@mail.ee 

  Mati Tatar, +372 506 4923, matitatar@outlook.com

  Mihkel Korpen, AU energiateenus OÜ, mihkel@energiateenus.ee  

  Mikk Maivel, Riigi Kinnisvara, +372 5646 1251, mikk.maivel@rkas.ee

  Neeme Kärbo, Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ, karbon@hot.ee 

  Olavi Tutt, Ollmann GR OÜ, +372 5666 5238, info@ollmann.ee

  Olev Rand, Tallinna Tehnikakõrgkool, olev.rand@tktk.ee

  Pavel Sudbin, AU energiateenus OÜ, pavel@energiateenus.ee 

  Peeter Kutti, +372 508 3954, peeter.kutti@filter.eukuttip@hot.ee

  Raido Nei, Nomine Consult OÜ, +372 605 3150, raido.nei@nomineconsult.com

  Raimo Rebo, Adven Eesti AS, +372 5332 8159, raimo.rebo@adven.com

  Siim Link, +372 5345 4437, link@artonenergy.eu

  Siim Umbleja, Stratego OÜ, +372 5165943, siim.umbleja@gmail.com

  Silver Plamus, SP Soojusprojekt OÜ, splamus@gmail.com 

  Siret Sõmer, FIE, Siret.Somer@hkscan.com

  Teet Tarkteet.tark@hevac.ee

  Toivo Ääremets, Nomine Consult OÜ, +372 516 5009, toivo.aaremets@nomineconsult.com

  Toomas Rähmonen, Termopilt OÜ, +372 601 6500, toomas@termopilt.ee

  Triin Aavik, Energia kuubis OÜ, triinq@gmail.com 

  Tõnu Randaru, Sumoor OÜ, tonu.randaru@sumoor.ee  

  Tõnu Tiit, Termopilt OÜ, tonu.tiit@termopilt.ee

  Urmas Paales, Elamuaudit OÜ, urmaspaales@gmail.com 

  Viljar Stalkov, Energex Energy Experts OÜ, viljar.stalkov@energex.ee  

  Ülo Kask, Pilvero OÜ, +372 553 2910, ulo.kask@gmail.com

  Lõpetatud ressursitõhususe analüüsid ja juhtaudiitorid (seisuga 21.02.2020):

  Ressursitõhususe audiitorid