Teised toetusvõimalused

EIT FOOD Programm "Empowering Women in Agrifood"

Kas Sulle pakuvad huvi põllumajandus- ja toidusektoriga seonduvad teemad?
Kas Sa näed selles oma tulevikku ja Sul on olemas äriidee oma projekti elluviimiseks?

Osale EIT Foodi poolt läbiviidavas arenguprogrammis Empowering Women in Agrifood ja kasuta võimalust võita kuni 10 000 eurot oma äriidee arendamiseks!

EIT Food on Euroopa suurim toiduinnovatsiooni kogukond, mis on üles ehitatud kogu Euroopat hõlmava konsortsiumina, mille liikmeteks on toidusektori võtmeisikud, idufirmad, uurimiskeskused ja ülikoolid. See on üks üheksast teadmis- ja innovatsioonikogukonnast (KIC), mida toetab Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT). EIT asutati 2008. aastal sõltumatu EL-i asutusena eesmärgiga edendada innovatsiooni ja ettevõtlust Euroopas. EIT Foodi eesmärk on kestliku toidusüsteemi ülesehitamine, mis hõlmab kaasava kogukonna loomist toetamaks innovatsiooni ettevõtete rajamise ja tegutsemise kõikides etappides.

EWA programm toetab naiste mõjuvõimu suurendamist põllumajandus– ja toidusektoris, pakkudes  toetust äritegevuse arendamisel mitte ainult rahastusvõimaluste, vaid ka vajaduspõhiste koolituste, mentorluse ja võrgustikes osalemisvõimaluse kaudu. Programm on ellukutsud eesmärgiga  igakülgselt toetada alustavaid naisettevõtjaid oma potentsiaali rakendamisel, pakkudes neile vastavaid teadmisi ja ligipääsu kontaktvõrgustikule, et nad saaksid edukalt alustada ja arendada jätkusuutlikku ettevõtlust põllumajandus- ja toidusektoris.

Sul on äriidee ja tunned huvi naisettevõtjatele suunatud arenguprogrammi vastu?
Kandideeri programmi juba täna!

Taotlemine on avatud kuni 21. maini 2023 veebikeskkonnas: https://www.f6s.com/ewa-eesti-2023/apply

Esitatud taotluste hulgast valitakse välja 10 ettevõtlusega tegeleda soovivat naist, kellel on võimalus osaleda 6 kuu jooksul toimuvates töötubades ja muudel programmiga seonduvatel üritustel, arendades samal ajal oma äriideed professionaalse mentori individuaalsel juhendamisel. EWA programmis osalejatel on ka hindamatu võimalus luua rahvusvaheline koostöökontaktide võrgustik.

Projekt viiakse läbi koostöös Tartu Biotehnoloogia Pargiga.
Kontakt: Maris Väli-Täht, projektijuht, maris@biopark.ee, Tartu Biotehnoloogia Park

Taotlusvorm programmi kandideerimiseks:  https://www.f6s.com/ewa-eesti-2023/apply

Rohkem infot EWA programmi kohta on leitav veebist: https://www.eitfood.eu/projects/ewa-empowering-women-in-agrifood-2022  

Rohkem infot EIT Food tegevuse kohta on leitav veebist: www.eitfood.eu ja EIT Food sotsiaalmeedia kanaleid järgides: TwitterFacebookLinkedInYouTube ja Instagram.  

 Teadus kohtub piirkondadega

Euroopa Komisjoni teadustalitus Teadusuuringute Ühiskeskus (Joint Research Сenter ehk JRC) ootab huviavaldusi “Teadus kohtub piirkondadega” algatusel osalemiseks. Algatuse eesmärk on edendada tõenduspõhist poliitikakujundamist kohalikul ja piirkondlikul tasandil

Meetme raames toetatakse innovatsioonilaagrite ja ürituste korraldamist ning piirkondade vahelist koostööd. Korraldatavad üritused peavad keskenduma linna/regiooni konkreetsetele poliitilistele protsessidele või reformidele ning olema seotud EK prioriteetidega (eelkõige Euroopa Roheleppe ning pandeemiajärgse taastumise eesmärkidega). 

Taotlusi saavad esitada ainult avalik-õiguslik asutused, kui projektidesse julgustatakse kaasama erinevaid huvigruppe (teadusasutusi, SMEsid, kodanikke, jt). Üritused võivad alata kõige hiljem 2022. aasta alguses. Üritused võivad olla nii füüsilised kui ka virtuaalsed.

Kogu meetme eelarve on 1,5 miljonit eurot. Kui ühe projekti esitab üks linn/piirkond, siis toetus on kuni 30 000€; kui üritus toimub koostöös mitme linna/piirkondade vahel, siis toetus võib olla kuni 50 000€.

Juhised ja huviavaldusvormid on leitavad algatuse veebilehelt.

Euroopa Horisont

Programm „Euroopa horisont“ on Euroopa Liidu uus teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm aastateks 2021–2027. See on maailma suurim teadus- ja arendustegevust ning rahvusvahelist koostööd toetav programm, mille eelarve on 95,5 miljardit eurot. Täpsemalt saab lugeda siit.

Programmi eesmärk on tugevdada ELi teaduslikku ja tehnoloogilist baasi, sealhulgas töötades välja lahendusi käsitlemaks selliseid poliitilisi prioriteete nagu rohe- ja digipööre. Samuti aidatakse programmiga saavutada kestliku arengu eesmärke ning hoogustada konkurentsivõimet ja majanduskasvu. Tegemist on ELi juhtiva algatusega, millega toetatakse teadusuuringuid ja innovatsiooni ideedest turule viimiseni.

Avatud ja avanemisel taotlusvoorude projektikonkursside kõik teemad leiab Euroopa Liidu rahastusvõimaluste portaalist: Funding & Tenders Portaal.


"Horisont Euroopa" on "Horisont 2020" jätku programm, millest saab lähemalt lugeda siit. Horisont 2020 Programmi eelarve aastateks 2014–2020 oli 77 miljardit eurot, millega toetati tipptasemel teadust, ühiskonnaprobleemidele lahenduste otsimist ning juhtpositsiooni saavutamist tööstuses teaduse abil. Programmist rahastati ka ringmajanduse teemalisi projekte.

CICERONE on saanud toetust Euroopa Liidu programmist Horisont 2020. Grandilepingu number on 820707. Projekti kestvus: 01.11.2018-31.10.2020. Horisont 2020 projekt CICERONE koondab olulisi sidusrühmi, sealhulgas teadust rahastavaid organisatsioone, teadlasi ja ettevõtjaid, et luua hästi töötav ringmajanduse platvorm. Projekt keskendub konkreetsemalt Euroopa teadus- ja arendustegevuste prioriteetide seadmisele ringmajanduses uurides riikide vajadusi ja juba kasutusel olevaid ringmajanduse praktikaid. Üheks projekti eesmärgiks on koostada ka ringmajanduseteemaline tegevuskava. Kõik need tegevused peaksid tulevikus tagama ühtsetel alustel ringmajandusteemaliste projektide rahastamine. CICERONE on kavandatud ja seda rakendavad 24 partnerit erinevatest organisatsioonidest üle Euroopa. Eestipoolseks partneriks projektis on SA Eesti Teadusagentuur, kes esindab projektis rahastava organisatsiooni ja erinevate temaatiliste programmide rakendaja vaadet ja kogemusi. Tihe koostöö kogu projekti vältel on planeeritud Keskkonnaministeeriumiga, sest projekti tulemused on üheks aluseks siseriikliku ringmajanduse tegevuskava koostamisel

LIFE programm

LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte kogu ELis juba 30 aastat. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist. LIFE programm aitab kaasa säästvale arengule, strateegia "Euroopa 2020" eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning EL asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja - kavadele.

LIFE programm jaguneb kaheks alamprogrammiks:

  • looduskeskkonna säilitamise teemad − rahastus kuni 70% projekti maksumusest;
  • kliimatemaatika − rahastus kuni 55% projekti maksumusest.

Igal aastal korraldatakse uus taotlusvoor. Loe lähemalt

Täpsem info LIFE programmist on leitav siit

ADAPTER

ADAPTER on Eesti ülikoolide ning teadus- ja arendusasutuste vaheline koostöövõrgustik, mille eesmärk on lihtsasti ja kiirelt viia kokku ettevõtjad ning teadlased. ADAPTER võimaldab ühe nupuvajutusega saada ühendust kõikide selles osalevate Eesti teadus- ja arendusasutustega, otsida nende osutatavate teenuste seast endale tarvilik, tutvuda ettevõtetele suunatud toetusmeetmetega ja palju muud.

Loe lähemalt

Tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetus

Avatud on EASi ja KredExi ühendasutuse toetus nimega Tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetus. Kogu toetussumma on 8,7 miljonit eurot.

Toetuse eesmärk on toetada ettevõtete rohemõtlemise sidumist strateegilise missiooniga.

Taotlusi on võimalik taotleda jooksvalt!

Loe lähemalt

Tootearenduse toetus

Avatud on EASi ja KredExi ühendasutuse Tootearenduse toetus, mille kogu toetussumma on 15 miljonit eurot.

Toetuse eesmärk julgustada ettevõtjaid rohkem investeerima arendustegevusse töötamaks välja uued konkurentsivõimelised tooteid ja teenuseid.

NB! Hetkel on uute taotluste vastuvõtmine peatatud, aga eelnõustamine projektide ettevalmistamiseks toimub jätkuvalt!

Loe lähemalt

Euroopa Horisont EIC Accelerator

Ettevõtluskiirendi EIC Accelerator toetab tehnoloogia-​ ja teadmusmahuka lahenduse turuvalmiks arendamist maksimaalselt kuni 2,5 miljoni euro ulatuses. Kogu toetussumma on üle 1,135 miljoni euro.

Toetuse eesmärgiks on toetada läbimurdelisi innovatsioone, pakkudes riskialtimat kapitali üksikettevõtetele tehnoloogia- ja teadmusmahukate lahenduste turuvalmiks arendamisel ja turule toomisel.

Toetust taotlemise tähtajad 2023. aastal on 11. jaanuar, 22. märts, 7. juuni ja 4. oktoober!

Loe lähemalt

Ringdisaini meistriklass

Ringdisain on tootearendusprotsess, mille fookuses on toodete ja teenuste keskkonnamõju vähendamine ning uuenduslike lahenduste leidmine.

Ringdisaini meistriklass on EASi ja KredExi 6-kuuline tootearenduse programm, mis aitab ettevõttel mõista toodete elutsüklit, sellest tulenevaid keskkonnamõjusid ja teha mõtestatult paremaid valikuid disainimaks keskkonnasõbralik ja kestlik teenus ja/või toode.

Programm on tulemas. Kandideerimine avaneb peatselt!

Loe lähemalt