Teised toetusvõimalused

EASi digidiagnostika toetus

Sihtgrupp: töötleva tööstuse või mäetööstusega tegelevad ettevõtted. Toetuse eesmärk on toetada töötleva tööstuse ja mäetööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise diagnostikate koostamist. Maksimaalne toetussumma oleneb ettevõtte toetuse taotlemisele eelneva majandusaasta müügitulust (5000-15000 eurot).

Loe lähemalt

EASi tootearenduse toetus

Toetuse abil julgustatakse ettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, mille tulemusena töötatakse välja uued konkurentsivõimelised tooted ja teenused. Eesmärk on aidata tööstusettevõtjal arendada ekspordipotentsiaaliga tooteid.

Maksimaalne toetussumma: 500 000 eurot (maksimaalselt 75% projekti maksumusest).

Loe lähemalt

Eesti-Norra koostööprogramm „Green ICT“

EAS avas 1. veebruaril 2020 taotluste vastuvõtu Eesti – Norra koostööprogrammi „Green ICT“ põhitoetusskeemi, mille kogueelarve on 18,8 miljonit eurot.

Programmi eelarve jaguneb kolme vooru vahel järgmiselt:
1.    Tööstus ja rohetehnoloogiad, 12,5 miljonit €
2.    IKT, 1,9 miljonit €
3.    Tervisetehnoloogiad, 4,4 miljonit €

Tööstuse ja rohetehnoloogiate taotlusvoor on suunatud tööstusettevõtete digitaliseerimise, tootearenduse ja ressursisäästlike lahenduste arendamise toetamiseks ja uudsete rohetehnoloogiate kasutuselevõtuks. Lahendus peab olema ressursisäästlik ning olema suunatud CO2-e heite ning energia tarbimise vähendamisele.

 Taotlusi võeti vastu 1. veebruar - 31.märts 2020.

Loe lähemalt

Horisont 2020

Horisont 2020 on maailma suurim teadus- ja arendustegevust ning rahvusvahelist koostööd toetav programm. Programmi eelarve aastateks 2014–2020 on jooksevhindades 77 miljardit eurot, millega toetatakse tipptasemel teadust, ühiskonnaprobleemidele lahenduste otsimist ning juhtpositsiooni saavutamist tööstuses teaduse abil. Programmist rahastatakse ka ringmajanduse teemalisi projekte. 2020a keskenduvad ringmajandusega seotud projektitaotlusvoorud järgmistele teemadele: innovatsioon tekstiili, mööbli, plasti väärtusahelates, innovaatilised tekstiiline,  rohelised linnad ja toidujäätmed, maavarad ja ringmajandus jne. Vaata täpsemalt Horisont 2020 programmi ringmajanduse teemalisi taotlusvoore Funding & Tenders portaalist.

Loe lähemaltHorisont 2020 projekt CICERONE koondab olulisi sidusrühmi, sealhulgas teadust rahastavaid organisatsioone, teadlasi ja ettevõtjaid, et luua hästi töötav ringmajanduse platvorm.
Projekt keskendub konkreetsemalt Euroopa teadus- ja arendustegevuste prioriteetide seadmisele ringmajanduses uurides riikide vajadusi ja juba kasutusel olevaid ringmajanduse praktikaid. Üheks projekti eesmärgiks on koostada ka ringmajanduseteemaline tegevuskava. Kõik need tegevused peaksid tulevikus tagama ühtsetel alustel ringmajandusteemaliste projektide rahastamine.  
CICERONE on kavandatud ja seda rakendavad 24 partnerit erinevatest organisatsioonidest üle Euroopa. Eestipoolseks partneriks projektis on SA Eesti Teadusagentuur, kes esindab projektis rahastava organisatsiooni ja erinevate temaatiliste programmide rakendaja vaadet ja kogemusi. Tihe koostöö kogu projekti vältel on planeeritud Keskkonnaministeeriumiga, sest projekti tulemused on üheks aluseks siseriikliku ringmajanduse tegevuskava koostamisel

Loe lähemalt projekti kodulehelt.

CICERONE on saanud toetust Euroopa Liidu programmist Horisont 2020. Grandilepingu number on 820707. Projekti kestvus: 01.11.2018-31.10.2020.

LIFE programm

LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte kogu ELis juba üle 25 aasta. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist.

LIFE programm jaguneb kaheks alamprogrammiks:

 • looduskeskkonna säilitamise teemad − rahastus kuni 70% projekti maksumusest;
 • kliimatemaatika − rahastus kuni 55% projekti maksumusest.

Loe lähemalt

Loe lähemalt vol 2

ADAPTER

ADAPTER on Eesti teadus- ja arendusasutuste vaheline koostöövõrgustik, mille eesmärk on lihtsasti ja kiirelt viia kokku ettevõtjad ning teadlased. ADAPTER võimaldab ühe nupuvajutusega saada ühendust kõikide selles osalevate Eesti teadus- ja arendusasutustega, otsida nende osutatavate teenuste seast endale tarvilik, tutvuda ettevõtetele suunatud toetusmeetmetega ja palju muud.

Loe lähemalt

Toetus "Nutikas"

Sihtgrupp: Eesti äriregistrisse kantud ettevõte, kelle huvides nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonda kuuluv uuring või tootearendusprojekt teadusasutustes ellu viiakse. Toetuse eesmärk on aidata kaasa Eesti majanduse teadmusmahukuse kasvule, toetades teadusasutuste ja ettevõtete koostööd. Samuti aitab toetus suurendada teadusasutuste võimekust teha ettevõtlusele vajalikke rakendusuuringuid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades. Aastani 2022 on selles toetusmeetmes ettevõtete ja teadusasutuste koostöö toetamiseks ette nähtud 26,6 miljonit eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa ühe projekti kohta on 2 miljonit eurot ja minimaalne summa 20 000 eurot.

Loe lähemalt

Kredex

Päikesepaneelide investeeringutoetus

Sihtgrupp: alustav, tegutsev ja eksportiv ettevõte. Toetuse andmise eesmärk on suurendada taastuvast energiaallikast toodetud elektri osakaalu ning vähendada energia tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkogust. Toetust antakse kuni 30% ulatuses toetatavate tegevuste abikõlblike kulude kogusummast ja kuni 30 000 eurot taotleja kohta.

Loe lähemalt

Finantseerimine maakondade kaupa

Klikka nimetusel

  {% for region in regionlist %}
 • {{region.title}}
   {% for item in list %} {% if item.options.region == region.id %}
  • {{ item.title }}
  • {% endif %} {% endfor %}
 • {% endfor %}