Ringmajanduse programm

Ringmajanduse programmi eesmärk on toetada tegevusi, mis aitavad kaasa ressursside tõhusale kasutamisele ja aitavad võtta kasutusele ringmajanduse põhimõtteid, vältida jäätmete ja heitmete teket ning vähendada tegevuste keskkonnamõju.

Voor on lõppenud

Toetust saab taotleda keskkonnaministri 31.01.2020 määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ § 29 lõike 3 punktides 2, 3, 4, 5 ja 6, lõike 4 punktides 1, 3 ja 4, lõike 6 punktis 4 ning lõike 7 punktides 1, 3 ja 4 loetletud tegevuste rahastamiseks.

Toetatavad tegevused

1. Keskkonnakorralduse alamprogramm:

 • tööstuses, ehituses või teeninduses ressursside säästmisele või tõhusamale kasutamisele suunatud terviklike tehniliste meetmete väljatöötamine, katsetamine või juurutamine; 
 • keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamine ja registreerimine, sealhulgas keskkonnajuhtimissüsteemist tulenev keskkonnategevuse edasine parandamine, mis vastab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EU) nr 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemile (EMAS); 
 • mitteformaalsete keskkonnajuhtimissüsteemide, nagu roheline kontor ja roheline kool, väljatöötamine, rakendamine ja nende sertifikaadi või tunnistuse taotlemine; 
 • Euroopa Liidu ökomärgise taotlemine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EU) nr 66/2010 kohaselt; 
 • uuenduslike keskkonnakorralduslike lahenduste väljatöötamine ja rakendamine (näiteks ökodisain, toote olelusring, tööstussümbioos, ärimudelid, IKT lahendused, uued teenused ja tooted, kujunemisjärgus tehnikad, parandustöökojad). 

2. Jäätmete alamprogramm:

 • jäätmetekke vältimine ning toodete või tootekomponentide korduskasutus; 
 • ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine mittelinnalistes piirkondades;
 • maastikupilti kahjustavate kasutusest väljalangenud ehitiste likvideerimine ning kohaliku omavalitsuse üksuse hinnangul maastikupilti kahjustava lagunenud ja kasutusest väljalangenud põllumajandus-, tööstus- või militaarehitise lammutamine ja sellest tekkinud jäätmete käitlemine, sealhulgas taaskasutuse ja ringlussevõtu soodustamine ja maa-ala koristamine. 

3. Maapõue alamprogramm:

 • geoloogilise teabe süstematiseerimine, ajakohastamine, kirjastamine ning säilitamistingimuste parandamine.

4. Ringmajanduse teadus- ja arendustegevuse alamprogramm:

 • teadusuuringud ning tegevus, mis toetab keskkonnakorralduse, maapõue ja jäätmete valdkonna arengut; 
 • ohtlike kemikaalidega seotud uuringud terviseriskide ja keskkonnamõjude hindamiseks, sealhulgas biomonitooringu alased uuringud; 
 • ringmajanduse põhimõtetega arvestavate materjalide, toodetes ohtlike kemikaalide asendamist ohutumatega, ohtlike kemikaalide vabade toodete ja tootmisprotsesside väljatöötamine. 

Loe lähemalt

Finantseerimine maakondade kaupa

Klikka nimetusel

  {% for region in regionlist %}
 • {{region.title}}
   {% for item in list %} {% if item.options.region == region.id %}
  • {{ item.title }}
  • {% endif %} {% endfor %}
 • {% endfor %}