Abimaterjalid

Sellele lehele on koondatud mitmesuguseid abistavaid infomaterjale, juhendeid, uuringuid ja ka konkreetseid tööriistu, näiteks testimaks toote või teenuse vastavust ringmajanduse põhimõtetele. 

Ringmajanduse konverents 2019 - "Tark tormab!"

5. ja 6. novembril 2019 toimus Ringmajanduse konverents "Tark tormab!", mis tõi kokku ligi 400 ringmajanduse huvilist. 

Mõlema konverentsipäeva fotogaleriiga on võimalik tutvuda SIIN. 

Konverentsi esimesel päeval tutvustati põnevaid ringmajanduse näiteid Eestist ja Euroopast ning arutleti rohetehnoloogia ja digilahenduste rolli üle ringmajanduse edendamisel. 5. novembril kõlanud ettekanded:

I paneeldiskussioon: Ringmajanduse ärimudelite parimad praktikad:

II paneeldiskussioon: Rohetehnoloogia ja digilahendused kui ringmajanduse käivitamise võti:

Vaata järele -  "Tark tormab" esimese konverentsipäeva live-ülekanne!

Loe lähemalt - Tööstusuudised.ee on teinud Ringmajanduse konverentsil kõlanud ettekannetest ja paneelaruteludest ülevaatlikud artiklid.Ringmajanduse konverentsi teisel päeval oli konverentsil osalejatel võimalus kaasa rääkida ja –mõelda enda jaoks südamelähedastel teemadel, mis aitavad kaasa ringmajanduse edendamisele Eestis. 6. novembril töötubades esitletud ettekanded:

Biomajanduse töötuba

Ressursitõhususe töötuba

Ringdisaini töötuba

Kohalike omavalitsuste ja kogukonna lahenduste töötuba

Ehitusjäätmete taaskasutuse töötuba

Toidujäätmete vähendamise töötuba

Teaduarenduse töötuba

Uuringud, raportid

Nordic Council of Ministers, 2019 "Designing plastics circulation: electrical and electronic products"

WBCSD, 2019 "The Circular Transition Indicators: Proposed metrics for business, by business"

Polish Circular Hotspot, 2019 "Circular construction in practice"

Circle Economy, 2019 "Building Value: A pathway to circular construction finance"

Circle Economy, 2019 "The Circularity Gap Report"

EUSBSR, 2019 “No time to waste. Unlocking the circular potential of the Baltic Sea Region” 

Euroopa Komisjon, 2019 "Accelerating the transition to the circular economy: Improving access to finance for circular economy projects"

PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, 2019 "Outline of the circular economy"

Holland Circular Hotspot, Circle Economy, 2019 "Circular Cities: Accelerating the transition towards Circular Cities"

Global Utmaning, 2019 "CIRCULAR BALTIC 2030 - Circular economy in the Baltic Sea Region"

European Policy Centre, 2019 "Creating a digital roadmap for a circular economy"

European Environment Agency, 2019 "Paving the way for a circular economy: insights on status and potentials"

European Economic and Social Committee, 2019 "Circular economy strategies and roadmaps in Europe"  

Euroopa Komisjon, 2018 "Behavioural Study on Consumers’ Engagement in the Circular Economy"

Climate-KIC, 2018 "Municipality-led circular economy case studies"

European Environment Agency, 2017 "Circular by design: Products in the circular economy"


Horisont 2020 projekt CICERONE koondab olulisi sidusrühmi, sealhulgas teadust rahastavaid organisatsioone, teadlasi ja ettevõtjaid, et luua hästi töötav ringmajanduse platvorm.
Projekt keskendub konkreetsemalt Euroopa teadus- ja arendustegevuste prioriteetide seadmisele ringmajanduses uurides riikide vajadusi ja juba kasutusel olevaid ringmajanduse praktikaid. Üheks projekti eesmärgiks on koostada ka ringmajanduseteemaline tegevuskava. Kõik need tegevused peaksid tulevikus tagama ühtsetel alustel ringmajandusteemaliste projektide rahastamine.  
CICERONE on kavandatud ja seda rakendavad 24 partnerit erinevatest organisatsioonidest üle Euroopa. Eestipoolseks partneriks projektis on SA Eesti Teadusagentuur, kes esindab projektis rahastava organisatsiooni ja erinevate temaatiliste programmide rakendaja vaadet ja kogemusi. Tihe koostöö kogu projekti vältel on planeeritud Keskkonnaministeeriumiga, sest projekti tulemused on üheks aluseks siseriikliku ringmajanduse tegevuskava koostamisel

Loe lähemalt projekti kodulehelt.

CICERONE on saanud toetust Euroopa Liidu programmist Horisont 2020. Grandilepingu number on 820707. Projekti kestvus: 01.11.2018-31.10.2020.Technopolis Group Eesti, HeiVäl Consulting, 2019 "Ringmajanduse strateegia koostamise metoodika väljatöötamine":

Ellen MacArthur Foundation

Ellen MacArthur Foundation on loonud abistavaid materjale poliitikakujundajatele, ettevõtjatele ja haridusasutustele, et kiirendada üleminekut ringmajandusele. Sealhulgas on koostatud indikaatorid, mis hindavad ettevõtte või toote toimivust ringmajanduse kontekstis. Lisaks on Taani näitel välja töötatud metoodika riigi tasemel ringmajanduse hetkeolukorra ja potentsiaali hindamiseks ning majandusarengu ümbersuunamiseks.

Ringlusnäitajad. See tööriist pakub metoodikat ja tööriistu, mille abil saab hinnata, kui edukalt toode või ettevõte tegutseb ringmajanduse kontekstis.

Tööriist poliitikakujundajatele. See tööriist pakub vahendeid ja meetodeid, mis on vajalikud ringmajandusele üleminekuks.

Lisaks nimetatud materjalidele leiab Ellen MacArthur Foundationi kodulehelt hulgaliselt muid ringmajandusega seonduvaid uuringuid, publikatsioone ja parimaid praktikaid. Mõned väljaanded:

Ellen MacArthur Foundation, 2019 "Reuse, rethinking packaging"

Ellen MacArthur Foundation, 2019 "Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change"

Ellen MacArthur Foundation, 2019 "Circular Economy in Cities"

Ellen MacArthur Foundation, 2019 "Cities and Circular Economy for Food"

Ellen MacArthur Foundation, 2019 "Artificial Intelligence and the Circular Economy"

UN Environment, Ellen MacArthur Foundation, 2019 "New Plastics Economy Global Commitment"

Sitra 

Soome innovatsioonifond Sitra on sõltumatu avalik sihtasutus, mis tegutseb Soome parlamendi all. Sitra eesmärk on edendada Soomes stabiilset ja tasakaalustatud arengut, kvalitatiivset ja kvantitatiivset majanduskasvu ning rahvusvahelist konkurentsivõimet ja koostööd, viies ellu projekte, mis suurendavad majanduse tõhusust, parandavad hariduse või teaduse taset või uurivad tuleviku arengusuundi. Muuhulgas on Sitra koostanud Soome ringmajanduse teekaardi, mis on aluseks ka Soome valitsuse keskkonnaeesmärkidele ja tegevustele. 

Sitra on loonud ka Soome ringmajanduse teekaardi (20162025), mis on tööriistaks praegusele Soome valitsusele.

Sitra korraldab ka iga-aastast ülemaailmset ringmajanduse konverentsi, mis on toimunud Helsingist Tokyoni. 2020 aastal toimub konverents Kanadas.

2019. aasta kevadel avaldas Sitra Soome ringmajanduse teekaardi 2.0, mis on uuendatud versioon eelmisest. Uueks oluliseks suunaks on rollide mõistmine − igaühel meist on ringmajanduses oma osa.

Loe Sitra kogemusest ja soovitusi ringmajanduse teekaardi koostamisel ja rakendamisel.

European Resource Efficiency Centre ehk EREK

EREK on loodud Euroopa Komisjoni algatusel ja hõlmab organisatsioone üle Euroopa nagu Technopolis Group, VDI Zentrum Ressourceneffizienz (DE), WRAP (UK), Motiva (FI), Enviros (CZ), WAAT ja Arctik (BE).

EREK aitab Euroopa ettevõtetel, eriti VKE-del, säästa energia-, materjali- ja veekulusid. Nad pakuvad tööriistu, teavet ja ärivõimalusi, mis loovad uusi ja paremaid võimalusi ressursitõhususeks ning ringmajanduse ärimudelitest kasu saamiseks, muutes jäätmed ressursiks.

EREK toetab ka selliseid riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke organisatsioone kogu Euroopas, kes teevad koostööd VKE-dega, et parandada nende keskkonnategevuse tulemuslikkust, aidates neil ressursitõhusamaks muutuda.

EREK database: tutvu erinevate võimalustega, kuidas ressursitõhusate tehnoloogiate ja meetmetega kokku hoida.

EREK self-assessment tool: testi enda ettevõtte ressursitõhususe taset.  

EREK, 2019 "The implementation of the circular economy in Europe: Perspectives of EU industry cluster managers and regional policymakers"

Toote või teenuse olelusringi hindamine 

openLCAtasuta tarkvara enda toote või teenuse olelusringi hindamiseks.

Circularity Checktasuta tööriist enda toote või teenuse ringsuse hindamiseks.

Ringmajanduse infokirjad
  • Veebruar 2020 infokiri - Infokirjas anname ülevaate hetkel aktuaalsetest toetusprogrammidest, mis on kohe-kohe avanemas või juba avatud, kust on võimalik taotleda ringmajandust soodustavatele tegevustele rahalist toetust

  • Juuni 2020 infokiri - ressursitõhususe ja LIFE programmide taotlusvoorudest ning anname ülevaate nii Euroopa ringmajanduse tegevuskavast 2.0 kui ka Eesti ringmajanduse arengudokumendi koostamise hetkeseisust