Ringmajanduse programm

Ringmajanduse programmi eesmärk on toetada tegevusi, mis aitavad kaasa ressursside tõhusale kasutamisele ja aitavad võtta kasutusele ringmajanduse põhimõtteid, vältida jäätmete ja heitmete teket ning vähendada tegevuste keskkonnamõju.

Ringmajanduse programm 2021

Mida toetame?

TAOTLUSVOOR ON AVATUD 11. jaanuar kuni 1. märts 2021.

Ringmajanduse programmi eesmärk on toetada maapõueressursside säästlikku kasutamist, maastike korrastamist, maapõueteabe korrastamist ja levitamist ning maavarade uurimisest, kaevandamisest ja kasutamisest tingitud keskkonnamõju vähendamist, ringmajanduse mudelite teket, ringmajanduse valdkonnas teadlikkuse parandamist ning jätkusuutliku tarbimise ja tootmise lahenduste väljatöötamist ja laiemat kasutust.
 

Toetatavad tegevused 2021 voorust 

Ringmajanduse programmi eelarve on 1 398 000 eurot, mis sisaldab ka 2021. a sügisel toimuva jäätmetekke vältimise ja elanikkonnalt eterniidijäätmete kogumise vahendeid.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ paragrahv 29 lõike 3 punktides 3, 4, 5 ja 6, lõike 4 punktis 8, lõike 6 punktis 4 ning lõike 7 punktides 1, 2, 3 ja 4 loetletud tegevuste rahastamiseks.

Keskkonnakorralduse alamprogrammist toetame: 

keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamist ja registreerimist, sealhulgas keskkonnajuhtimissüsteemist tuleneva keskkonnategevuse edasist parandamist, mis vastab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EU) nr 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) (§ 29 lg 3 p 3); mitteformaalsete keskkonnajuhtimissüsteemide, nagu roheline kontor ja roheline kool, väljatöötamist, rakendamist ja nende sertifikaadi või tunnistuse taotlemist (§ 29 lg 3 p 4); Euroopa Liidu ökomärgise taotlemist Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EU) nr 66/2010 kohaselt (§ 29 lg 3 p 5); uuenduslike keskkonnakorralduslike lahenduste väljatöötamist ja rakendamist (näiteks ökodisain, toote olelusring, tööstussümbioos, ärimudelid, IKT lahendused, uued teenused ja tooted, kujunemisjärgus tehnikad, parandustöökojad) (§ 29 lg 3 p 6).

 

NB!  2021. aasta teises pooles avame eraldi taotlusvooru, kust saab toetust taotleda jäätmete alamprogrammist jäätmetekke vältimiseks ning toodete või tootekomponentide korduskasutuseks ja eterniidi kogumisringide korraldamiseks.

Ringmajanduse teadus- ja arendustegevuse alamprogrammist toetame:

teadusuuringuid ning tegevusi, mis toetavad keskkonnakorralduse, maapõue ja jäätmete valdkonna arengut (§ 29 lg 7 p 1);  uuringuid maavarade kaevandamise keskkonna- ja tervisemõju vähendamiseks (§ 29 lg 7 p 2); ohtlike kemikaalidega seotud uuringuid terviseriskide ja keskkonnamõjude hindamiseks, sealhulgas biomonitooringu alaseid uuringuid (§ 29 lg 7 p 3); ringmajanduse põhimõtetega arvestavate materjalide, toodetes ohtlike kemikaalide asendamist ohutumatega, ohtlike kemikaalide vabade toodete ja tootmisprotsesside väljatöötamist (§ 29 lg 7 p 4).
 

Maapõue alamprogrammist toetame:

geoloogilise teabe süstematiseerimist, ajakohastamist, kirjastamist ning säilitamistingimuste parandamist (§ 29 lg 6 p 4).

Jäätmete alamprogrammist toetame:

Keskkonnaministeeriumi ja tema allasutuste koostatud jäätmevaldkonna teavitusmaterjalide trükkimist ja levitamist kohaliku omavalitsuse poolt ja ning teavitust jäätmete liigiti kogumisest (§ 29 lg 4 p 8).
Ringmajanduse programm 2020 (voor on lõppenud)

Voor on lõppenud

Toetust saab taotleda keskkonnaministri 31.01.2020 määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ § 29 lõike 3 punktides 2, 3, 4, 5 ja 6, lõike 4 punktides 1, 3 ja 4, lõike 6 punktis 4 ning lõike 7 punktides 1, 3 ja 4 loetletud tegevuste rahastamiseks.

Toetatavad tegevused

1. Keskkonnakorralduse alamprogramm:

tööstuses, ehituses või teeninduses ressursside säästmisele või tõhusamale kasutamisele suunatud terviklike tehniliste meetmete väljatöötamine, katsetamine või juurutamine;  keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamine ja registreerimine, sealhulgas keskkonnajuhtimissüsteemist tulenev keskkonnategevuse edasine parandamine, mis vastab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EU) nr 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemile (EMAS);  mitteformaalsete keskkonnajuhtimissüsteemide, nagu roheline kontor ja roheline kool, väljatöötamine, rakendamine ja nende sertifikaadi või tunnistuse taotlemine;  Euroopa Liidu ökomärgise taotlemine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EU) nr 66/2010 kohaselt;  uuenduslike keskkonnakorralduslike lahenduste väljatöötamine ja rakendamine (näiteks ökodisain, toote olelusring, tööstussümbioos, ärimudelid, IKT lahendused, uued teenused ja tooted, kujunemisjärgus tehnikad, parandustöökojad). 

 

Loe lähemalt

4. Ringmajanduse teadus- ja arendustegevuse alamprogramm:

teadusuuringud ning tegevus, mis toetab keskkonnakorralduse, maapõue ja jäätmete valdkonna arengut;  ohtlike kemikaalidega seotud uuringud terviseriskide ja keskkonnamõjude hindamiseks, sealhulgas biomonitooringu alased uuringud;  ringmajanduse põhimõtetega arvestavate materjalide, toodetes ohtlike kemikaalide asendamist ohutumatega, ohtlike kemikaalide vabade toodete ja tootmisprotsesside väljatöötamine. 

3. Maapõue alamprogramm:

geoloogilise teabe süstematiseerimine, ajakohastamine, kirjastamine ning säilitamistingimuste parandamine.
  • maastikupilti kahjustavate kasutusest väljalangenud ehitiste likvideerimine ning kohaliku omavalitsuse üksuse hinnangul maastikupilti kahjustava lagunenud ja kasutusest väljalangenud põllumajandus-, tööstus- või militaarehitise lammutamine ja sellest tekkinud jäätmete käitlemine, sealhulgas taaskasutuse ja ringlussevõtu soodustamine ja maa-ala koristamine. 

2. Jäätmete alamprogramm:

jäätmetekke vältimine ning toodete või tootekomponentide korduskasutus;  ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine mittelinnalistes piirkondades;