Teised toetusvõimalused

 Teadus kohtub piirkondadega

Euroopa Komisjoni teadustalitus Teadusuuringute Ühiskeskus (Joint Research Сenter ehk JRC) ootab huviavaldusi “Teadus kohtub piirkondadega” algatusel osalemiseks. Algatuse eesmärk on edendada tõenduspõhist poliitikakujundamist kohalikul ja piirkondlikul tasandil

Meetme raames toetatakse innovatsioonilaagrite ja ürituste korraldamist ning piirkondade vahelist koostööd. Korraldatavad üritused peavad keskenduma linna/regiooni konkreetsetele poliitilistele protsessidele või reformidele ning olema seotud EK prioriteetidega (eelkõige Euroopa Roheleppe ning pandeemiajärgse taastumise eesmärkidega). 

Taotlusi saavad esitada ainult avalik-õiguslik asutused, kui projektidesse julgustatakse kaasama erinevaid huvigruppe (teadusasutusi, SMEsid, kodanikke, jt). Üritused võivad alata kõige hiljem 2022. aasta alguses. Üritused võivad olla nii füüsilised kui ka virtuaalsed.

Kogu meetme eelarve on 1,5 miljonit eurot. Kui ühe projekti esitab üks linn/piirkond, siis toetus on kuni 30 000€; kui üritus toimub koostöös mitme linna/piirkondade vahel, siis toetus võib olla kuni 50 000€.

Juhised ja huviavaldusvormid on leitavad algatuse veebilehelt: https://ec.europa.eu/jrc/en/science-meets-regions/call-expression-interest.  

Lisainfo: JRC-INFO_SMR@ec.europa.eu

 

Rohetehnoloogia ettevõtluse arendamise programm

KIK pakub 3000 - 40 000 euro suurust toetust kõikides arengufaasides olevatele rohetehnoloogiaga seotud ettevõtetele ja algatustele. Taotlusvooru kogueelarve on 246 000 eurot ning toetuse maksimaalne määr on 90% abikõlblikest kuludest. Eesmärk on kaasa aidata kliimaneutraalse majanduse suunas liikumisele ning parandada rohetehnoloogiaettevõtete konkurentsivõimet. 

Projektide maksimaalne kestus on 18 kuud.

Taotluse esitamise tähtaeg: 5. juuli 2021.

Loe lähemalt

“Circular Economy” Kick-Start competition

Euroopa Kosmoseagentuuri võistlus pakub kuni 60 tuhande euro suurust rahastust meeskondadele, kellel on ringmajandusega seotud ideid ja kes kasutavad satelliitandmeid või kosmosetehnoloogiaid.

  Avamiskuupäev
Part 1: Circular Food and Drinks 03 May 2021 18 June 2021
Part 2: Circular Fashion and Textiles 03 May 2021 18 June 2021
Part 3: Circular Urban Life 21 June 2021 06 August 2021
Part 4: Circular Waste Systems 21 June 2021 06 August 2021

Uuri lähemalt

EASi tootearenduse toetus

Toetuse abil julgustatakse ettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, mille tulemusena töötatakse välja uued konkurentsivõimelised tooted ja teenused. Eesmärk on aidata tööstusettevõtjal arendada ekspordipotentsiaaliga tooteid.

Maksimaalne toetussumma: 500 000 eurot (maksimaalselt 75% projekti maksumusest).

Loe lähemalt

Eesti-Norra koostööprogramm „Green ICT“

EAS avas 1. veebruaril 2020 taotluste vastuvõtu Eesti – Norra koostööprogrammi „Green ICT“ põhitoetusskeemi, mille kogueelarve on 18,8 miljonit eurot.

Programmi eelarve jaguneb kolme vooru vahel järgmiselt:
1.    Tööstus ja rohetehnoloogiad, 12,5 miljonit €
2.    IKT, 1,9 miljonit €
3.    Tervisetehnoloogiad, 4,4 miljonit €

Tööstuse ja rohetehnoloogiate taotlusvoor on suunatud tööstusettevõtete digitaliseerimise, tootearenduse ja ressursisäästlike lahenduste arendamise toetamiseks ja uudsete rohetehnoloogiate kasutuselevõtuks. Lahendus peab olema ressursisäästlik ning olema suunatud CO2-e heite ning energia tarbimise vähendamisele.

 Taotlusi võeti vastu 1. veebruar - 31.märts 2020.

Loe lähemalt

Horisont 2020

Horisont 2020 on maailma suurim teadus- ja arendustegevust ning rahvusvahelist koostööd toetav programm. Programmi eelarve aastateks 2014–2020 on jooksevhindades 77 miljardit eurot, millega toetatakse tipptasemel teadust, ühiskonnaprobleemidele lahenduste otsimist ning juhtpositsiooni saavutamist tööstuses teaduse abil. Programmist rahastatakse ka ringmajanduse teemalisi projekte. 2020a keskenduvad ringmajandusega seotud projektitaotlusvoorud järgmistele teemadele: innovatsioon tekstiili, mööbli, plasti väärtusahelates, innovaatilised tekstiiline,  rohelised linnad ja toidujäätmed, maavarad ja ringmajandus jne. Vaata täpsemalt Horisont 2020 programmi ringmajanduse teemalisi taotlusvoore Funding & Tenders portaalist.

Loe lähemaltHorisont 2020 projekt CICERONE koondab olulisi sidusrühmi, sealhulgas teadust rahastavaid organisatsioone, teadlasi ja ettevõtjaid, et luua hästi töötav ringmajanduse platvorm.
Projekt keskendub konkreetsemalt Euroopa teadus- ja arendustegevuste prioriteetide seadmisele ringmajanduses uurides riikide vajadusi ja juba kasutusel olevaid ringmajanduse praktikaid. Üheks projekti eesmärgiks on koostada ka ringmajanduseteemaline tegevuskava. Kõik need tegevused peaksid tulevikus tagama ühtsetel alustel ringmajandusteemaliste projektide rahastamine.  
CICERONE on kavandatud ja seda rakendavad 24 partnerit erinevatest organisatsioonidest üle Euroopa. Eestipoolseks partneriks projektis on SA Eesti Teadusagentuur, kes esindab projektis rahastava organisatsiooni ja erinevate temaatiliste programmide rakendaja vaadet ja kogemusi. Tihe koostöö kogu projekti vältel on planeeritud Keskkonnaministeeriumiga, sest projekti tulemused on üheks aluseks siseriikliku ringmajanduse tegevuskava koostamisel

Loe lähemalt projekti kodulehelt.

CICERONE on saanud toetust Euroopa Liidu programmist Horisont 2020. Grandilepingu number on 820707. Projekti kestvus: 01.11.2018-31.10.2020.

LIFE programm

LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte kogu ELis juba üle 25 aasta. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist.

LIFE programm jaguneb kaheks alamprogrammiks:

  • looduskeskkonna säilitamise teemad − rahastus kuni 70% projekti maksumusest;
  • kliimatemaatika − rahastus kuni 55% projekti maksumusest.

Loe lähemalt

Loe lähemalt vol 2

ADAPTER

ADAPTER on Eesti teadus- ja arendusasutuste vaheline koostöövõrgustik, mille eesmärk on lihtsasti ja kiirelt viia kokku ettevõtjad ning teadlased. ADAPTER võimaldab ühe nupuvajutusega saada ühendust kõikide selles osalevate Eesti teadus- ja arendusasutustega, otsida nende osutatavate teenuste seast endale tarvilik, tutvuda ettevõtetele suunatud toetusmeetmetega ja palju muud.

Loe lähemalt

Toetus "Nutikas"

Sihtgrupp: Eesti äriregistrisse kantud ettevõte, kelle huvides nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonda kuuluv uuring või tootearendusprojekt teadusasutustes ellu viiakse. Toetuse eesmärk on aidata kaasa Eesti majanduse teadmusmahukuse kasvule, toetades teadusasutuste ja ettevõtete koostööd. Samuti aitab toetus suurendada teadusasutuste võimekust teha ettevõtlusele vajalikke rakendusuuringuid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades. Aastani 2022 on selles toetusmeetmes ettevõtete ja teadusasutuste koostöö toetamiseks ette nähtud 26,6 miljonit eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa ühe projekti kohta on 2 miljonit eurot ja minimaalne summa 20 000 eurot.

Loe lähemalt

Kredex

Päikesepaneelide investeeringutoetus

Sihtgrupp: alustav, tegutsev ja eksportiv ettevõte. Toetuse andmise eesmärk on suurendada taastuvast energiaallikast toodetud elektri osakaalu ning vähendada energia tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkogust. Toetust antakse kuni 30% ulatuses toetatavate tegevuste abikõlblike kulude kogusummast ja kuni 30 000 eurot taotleja kohta.

Loe lähemalt

Horisont 2020 Roheleppe

22.09.2020 avanevad Horisont 2020 Roheleppe (Green Deal Call) taotlusvooru konkursid. Taotlusi saab esitada kuni 26.01.2021.

Käesoleva taotlusvooru kogueelarve on 983 miljonit eurot. Lisaks on 17 miljonit eurot saadaval projektide vaheliste võrgustike loomiseks ning muude toetavate tegevuste läbiviimiseks.

Tööprogramm on jagatud 10 valdkonnaks, mille all on 20 teemat koos alateemadega:

teadus- ja arendusprojektid (Research and Innovation Action; RIA) 10 teemat innovatsiooniprojekt (Innovation Action; IA) 14 teemat koordineerivad ja toetavad projektid (Coordination and Support Action; CSA) 2 teemat

 

http://www.ncps-care.eu/?page_id=3988&fbclid=IwAR0flc09QO5EjjHwh8JukcXKS9aAihrE3nXCdEpdgoeSRBa_hNDk1YUj-Hs

Käesolev taotlusvoor on loodud Euroopa Komisjoni Roheleppe rakendamiseks. Roheleppe eesmärk on muuta Euroopa 2050. aastaks kliimaneutraalseks ja kaitsta keskkonda ning teha seda viisil, mis ei sea ohtu ühenduse majandust ega kahjusta kõige haavatavamaid ühiskonnagruppe. 

Valdkondade kontaktid ETAgis:

Area 1Increasing climate ambition: cross-sectoral challenges – Priit Kilgas priit.kilgas@etag.ee
Area 2Clean, affordable and secure energy – Maria Habicht maria.habicht@etag.ee
Area 3Industry for a clean and circular economy – Katrin Saar katrin.saar@etag.ee
Area 4Energy and resource-efficient buildings – Maria Habicht maria.habicht@etag.ee
Area 5Sustainable and smart mobility – Maria Habicht maria.habicht@etag.ee
Area 6Farm to Fork – Katrin Saar katrin.saar@etag.ee
Area 7: Biodiversity and ecosystem services – Priit Kilgas priit.kilgas@etag.ee
Area 8Zero-pollution, toxic-free environment – Katrin Saar katrin.saar@etag.ee
Area 9: Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal – Priit Kilgas priit.kilgas@etag.ee
Area 10Empowering citizens for transition towards a climate neutral, sustainable Europe – Katrin Kello katrin.kello@etag.ee

Roheleppe konkursiteemade lahtikirjutusi (alates lk 62) sisaldav tööprogramm on avalikult saadaval siin: https://ec.europa.eu/…/h2020-wp1820-cc-activities_en.pdf

Kliimavaldkonna konsultantide võrgustik NCPs CaRE on seadnud sisse kasuliku veebilehe, kuhu on koondatud teave erinevatest info- ja partnerlusüritustest (alates R&I päevadest 22-24.09), samuti spetsiaalne partneriotsingu andmebaas: 

http://www.ncps-care.eu/?page_id=3988&fbclid=IwAR0flc09QO5EjjHwh8JukcXKS9aAihrE3nXCdEpdgoeSRBa_hNDk1YUj-Hs

Käesolev taotlusvoor on loodud Euroopa Komisjoni Roheleppe rakendamiseks. Roheleppe eesmärk on muuta Euroopa 2050. aastaks kliimaneutraalseks ja kaitsta keskkonda ning teha seda viisil, mis ei sea ohtu ühenduse majandust ega kahjusta kõige haavatavamaid ühiskonnagruppe. 

Loe lähemalt siit

Euroopa Komisjoni C-Voucher

C-Voucheri teine avatud voor on suunatud kõigile tervise-, tekstiili-, põllumajandus- ja toiduainetööstuse ning töötleva tööstuse VKEdele, kes soovivad välja töötada ringmajanduse põhimõtetele toimivaid lahendusi, mille eesmärk on muuta oma praegused lineaarsed väärtusahelad ringseteks.

24 valitud VKEd saavad 15 000 eurot (ühekordne summa programmis osalemise kulude katmiseks) ja juurdepääsu väärtusahela kordusprogrammile (kokku kuni kolm kuud), mis sisaldab järgmist:
• Ettevõtte arendamise loomingulise etapi jaoks kuni kuu aega koha peal töötava disaineri toetust
• Toetus täiendava rahastamise kindlakstegemiseks selle plaani elluviimiseks avaliku ja erasektori rahastamise ekspertidega korraldatavate juhendamisseansside kaudu

Voor on avatud kuni 30. oktoobrini 2020

Loe lähemalt