Teised toetusvõimalused

Urban Tech

Urban Tech pakub 55 000 € toetust innovaatilistele rohe-, tervisetehnoloogia ja targa linna lahendustele!

Lisaks võimalus piloteerida oma idee rahvusvaheliste suurettevõtetega ja saada rahalist toetust ligi 2M €.

Teadus- ja ärilinnak Tehnopol osaleb rahvusvahelises URBAN TECH projektis, mille eesmärk on otsida tervise- ja rohetehnoloogiate ning nutika linna teemalisi lahendusi nii era- kui avaliku sektori organisatsioonide väljakutsetele.

Kogusime üle Euroopa ettevõtjatelt, kohalikelt omavalitsustelt, teadlastelt, poliitikakujundajatelt ja IT-arendajatelt kokku üle 300 väljakutse, millele otsitakse innovaatilisi lahendusi. Just Sinu ettevõtte innovaatiline idee võib sobida välja pakutud probleemile lahenduseks! 

Kõigi väljakutsetega saad tutvuda siin: https://www.urbantech-project.eu/virtual-library/

Vali välja üks või mitu väljakutset ning esita oma lahendus Osale novembris toimuval rahvusvahelisel häkatonil, kus valitakse välja 80 parimat tiimi, kes kaasatakse mentor- ja kiirendiprogrammi ning neil on võimalus saada rahastus idee ja lahenduse edasiarendamiseks. (Häkatonil osalemise kulud katab kaetakse).

 

Täiendava info saamiseks kirjuta kristiina.libe@tehnopol.ee.

Üleeuroopaline taotluste vastuvõtt kestab kuni 14. september 2022.

 

 

Läänemere piirkonna toetusprogramm

Dear friends of cooperation, 

As we are approaching the calls for applications, join the series of webinars and learn how to get prepared.

On 12 January 2022, 9.00-12.30 CET, you can take part in our webinar on “Good quality projects”.

We are looking forward to meeting you soon!
The team of Interreg Baltic Sea Region

How to prepare best for the webinars?

Download our Programme Manual from the gateway for applicants Watch our video tutorials

You will learn about the budget eligibility rules and you will get familiar with the increased use of simplified cost options in the new Programme.
Register
here. 

A new round of webinars!

In January and February, we will also repeat our series of thematic webinars and offer you a second edition of the above two events, too. 

18 January 2022, 9.00-12.30 CET: thematic webinar "New funding for innovative societies". How to stay resilient and turbulent times and responsive to public services.
Register here.
25 January 2022, 9.00-12.30 CET: thematic webinar “New funding to build water-smart societies." How to enhance sustainable use of water and advance blue economy.
Register
here.

We will focus on defining the relevance of your core or small project, preparing your partnership, work plan and indicators. After this session, we hope you will feel ready to expand the work on your project idea and start developing all the necessary details. Register here.   

As a continuation of this event, on 13 January 2022, 9.00-12.30 CET, we offer a “Financial webinar for core and small project applicants”. 
 Teadus kohtub piirkondadega

Euroopa Komisjoni teadustalitus Teadusuuringute Ühiskeskus (Joint Research Сenter ehk JRC) ootab huviavaldusi “Teadus kohtub piirkondadega” algatusel osalemiseks. Algatuse eesmärk on edendada tõenduspõhist poliitikakujundamist kohalikul ja piirkondlikul tasandil

Meetme raames toetatakse innovatsioonilaagrite ja ürituste korraldamist ning piirkondade vahelist koostööd. Korraldatavad üritused peavad keskenduma linna/regiooni konkreetsetele poliitilistele protsessidele või reformidele ning olema seotud EK prioriteetidega (eelkõige Euroopa Roheleppe ning pandeemiajärgse taastumise eesmärkidega). 

Taotlusi saavad esitada ainult avalik-õiguslik asutused, kui projektidesse julgustatakse kaasama erinevaid huvigruppe (teadusasutusi, SMEsid, kodanikke, jt). Üritused võivad alata kõige hiljem 2022. aasta alguses. Üritused võivad olla nii füüsilised kui ka virtuaalsed.

Kogu meetme eelarve on 1,5 miljonit eurot. Kui ühe projekti esitab üks linn/piirkond, siis toetus on kuni 30 000€; kui üritus toimub koostöös mitme linna/piirkondade vahel, siis toetus võib olla kuni 50 000€.

Juhised ja huviavaldusvormid on leitavad algatuse veebilehelt: https://ec.europa.eu/jrc/en/science-meets-regions/call-expression-interest.  

Lisainfo: JRC-INFO_SMR@ec.europa.eu

 

Rohetehnoloogia ettevõtluse arendamise programm

KIK pakub 3000 - 40 000 euro suurust toetust kõikides arengufaasides olevatele rohetehnoloogiaga seotud ettevõtetele ja algatustele. Taotlusvooru kogueelarve on 246 000 eurot ning toetuse maksimaalne määr on 90% abikõlblikest kuludest. Eesmärk on kaasa aidata kliimaneutraalse majanduse suunas liikumisele ning parandada rohetehnoloogiaettevõtete konkurentsivõimet. 

Projektide maksimaalne kestus on 18 kuud.

Taotluse esitamise tähtaeg: 5. juuli 2021.

Loe lähemalt

“Circular Economy” Kick-Start competition

Euroopa Kosmoseagentuuri võistlus pakub kuni 60 tuhande euro suurust rahastust meeskondadele, kellel on ringmajandusega seotud ideid ja kes kasutavad satelliitandmeid või kosmosetehnoloogiaid.

  Avamiskuupäev
Part 1: Circular Food and Drinks 03 May 2021 18 June 2021
Part 2: Circular Fashion and Textiles 03 May 2021 18 June 2021
Part 3: Circular Urban Life 21 June 2021 06 August 2021
Part 4: Circular Waste Systems 21 June 2021 06 August 2021

Uuri lähemalt

EASi tootearenduse toetus

Toetuse abil julgustatakse ettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, mille tulemusena töötatakse välja uued konkurentsivõimelised tooted ja teenused. Eesmärk on aidata tööstusettevõtjal arendada ekspordipotentsiaaliga tooteid.

Maksimaalne toetussumma: 500 000 eurot (maksimaalselt 75% projekti maksumusest).

Loe lähemalt

Eesti-Norra koostööprogramm „Green ICT“

EAS avas 1. veebruaril 2020 taotluste vastuvõtu Eesti – Norra koostööprogrammi „Green ICT“ põhitoetusskeemi, mille kogueelarve on 18,8 miljonit eurot.

Programmi eelarve jaguneb kolme vooru vahel järgmiselt:
1.    Tööstus ja rohetehnoloogiad, 12,5 miljonit €
2.    IKT, 1,9 miljonit €
3.    Tervisetehnoloogiad, 4,4 miljonit €

Tööstuse ja rohetehnoloogiate taotlusvoor on suunatud tööstusettevõtete digitaliseerimise, tootearenduse ja ressursisäästlike lahenduste arendamise toetamiseks ja uudsete rohetehnoloogiate kasutuselevõtuks. Lahendus peab olema ressursisäästlik ning olema suunatud CO2-e heite ning energia tarbimise vähendamisele.

 Taotlusi võeti vastu 1. veebruar - 31.märts 2020.

Loe lähemalt

Horisont 2020

Horisont 2020 on maailma suurim teadus- ja arendustegevust ning rahvusvahelist koostööd toetav programm. Programmi eelarve aastateks 2014–2020 on jooksevhindades 77 miljardit eurot, millega toetatakse tipptasemel teadust, ühiskonnaprobleemidele lahenduste otsimist ning juhtpositsiooni saavutamist tööstuses teaduse abil. Programmist rahastatakse ka ringmajanduse teemalisi projekte. 2020a keskenduvad ringmajandusega seotud projektitaotlusvoorud järgmistele teemadele: innovatsioon tekstiili, mööbli, plasti väärtusahelates, innovaatilised tekstiiline,  rohelised linnad ja toidujäätmed, maavarad ja ringmajandus jne. Vaata täpsemalt Horisont 2020 programmi ringmajanduse teemalisi taotlusvoore Funding & Tenders portaalist.

Loe lähemaltHorisont 2020 projekt CICERONE koondab olulisi sidusrühmi, sealhulgas teadust rahastavaid organisatsioone, teadlasi ja ettevõtjaid, et luua hästi töötav ringmajanduse platvorm.
Projekt keskendub konkreetsemalt Euroopa teadus- ja arendustegevuste prioriteetide seadmisele ringmajanduses uurides riikide vajadusi ja juba kasutusel olevaid ringmajanduse praktikaid. Üheks projekti eesmärgiks on koostada ka ringmajanduseteemaline tegevuskava. Kõik need tegevused peaksid tulevikus tagama ühtsetel alustel ringmajandusteemaliste projektide rahastamine.  
CICERONE on kavandatud ja seda rakendavad 24 partnerit erinevatest organisatsioonidest üle Euroopa. Eestipoolseks partneriks projektis on SA Eesti Teadusagentuur, kes esindab projektis rahastava organisatsiooni ja erinevate temaatiliste programmide rakendaja vaadet ja kogemusi. Tihe koostöö kogu projekti vältel on planeeritud Keskkonnaministeeriumiga, sest projekti tulemused on üheks aluseks siseriikliku ringmajanduse tegevuskava koostamisel

Loe lähemalt projekti kodulehelt.

CICERONE on saanud toetust Euroopa Liidu programmist Horisont 2020. Grandilepingu number on 820707. Projekti kestvus: 01.11.2018-31.10.2020.

LIFE programm

LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte kogu ELis juba üle 25 aasta. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist.

LIFE programm jaguneb kaheks alamprogrammiks:

  • looduskeskkonna säilitamise teemad − rahastus kuni 70% projekti maksumusest;
  • kliimatemaatika − rahastus kuni 55% projekti maksumusest.

Loe lähemalt

Loe lähemalt vol 2

ADAPTER

ADAPTER on Eesti teadus- ja arendusasutuste vaheline koostöövõrgustik, mille eesmärk on lihtsasti ja kiirelt viia kokku ettevõtjad ning teadlased. ADAPTER võimaldab ühe nupuvajutusega saada ühendust kõikide selles osalevate Eesti teadus- ja arendusasutustega, otsida nende osutatavate teenuste seast endale tarvilik, tutvuda ettevõtetele suunatud toetusmeetmetega ja palju muud.

Loe lähemalt

Toetus "Nutikas"

Sihtgrupp: Eesti äriregistrisse kantud ettevõte, kelle huvides nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonda kuuluv uuring või tootearendusprojekt teadusasutustes ellu viiakse. Toetuse eesmärk on aidata kaasa Eesti majanduse teadmusmahukuse kasvule, toetades teadusasutuste ja ettevõtete koostööd. Samuti aitab toetus suurendada teadusasutuste võimekust teha ettevõtlusele vajalikke rakendusuuringuid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades. Aastani 2022 on selles toetusmeetmes ettevõtete ja teadusasutuste koostöö toetamiseks ette nähtud 26,6 miljonit eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa ühe projekti kohta on 2 miljonit eurot ja minimaalne summa 20 000 eurot.

Loe lähemalt

Kredex

Päikesepaneelide investeeringutoetus

Sihtgrupp: alustav, tegutsev ja eksportiv ettevõte. Toetuse andmise eesmärk on suurendada taastuvast energiaallikast toodetud elektri osakaalu ning vähendada energia tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkogust. Toetust antakse kuni 30% ulatuses toetatavate tegevuste abikõlblike kulude kogusummast ja kuni 30 000 eurot taotleja kohta.

Loe lähemalt

Horisont 2020 Roheleppe

22.09.2020 avanevad Horisont 2020 Roheleppe (Green Deal Call) taotlusvooru konkursid. Taotlusi saab esitada kuni 26.01.2021.

Käesoleva taotlusvooru kogueelarve on 983 miljonit eurot. Lisaks on 17 miljonit eurot saadaval projektide vaheliste võrgustike loomiseks ning muude toetavate tegevuste läbiviimiseks.

Tööprogramm on jagatud 10 valdkonnaks, mille all on 20 teemat koos alateemadega:

teadus- ja arendusprojektid (Research and Innovation Action; RIA) 10 teemat innovatsiooniprojekt (Innovation Action; IA) 14 teemat koordineerivad ja toetavad projektid (Coordination and Support Action; CSA) 2 teemat

 

http://www.ncps-care.eu/?page_id=3988&fbclid=IwAR0flc09QO5EjjHwh8JukcXKS9aAihrE3nXCdEpdgoeSRBa_hNDk1YUj-Hs

Käesolev taotlusvoor on loodud Euroopa Komisjoni Roheleppe rakendamiseks. Roheleppe eesmärk on muuta Euroopa 2050. aastaks kliimaneutraalseks ja kaitsta keskkonda ning teha seda viisil, mis ei sea ohtu ühenduse majandust ega kahjusta kõige haavatavamaid ühiskonnagruppe. 

Valdkondade kontaktid ETAgis:

Area 1Increasing climate ambition: cross-sectoral challenges – Priit Kilgas priit.kilgas@etag.ee
Area 2Clean, affordable and secure energy – Maria Habicht maria.habicht@etag.ee
Area 3Industry for a clean and circular economy – Katrin Saar katrin.saar@etag.ee
Area 4Energy and resource-efficient buildings – Maria Habicht maria.habicht@etag.ee
Area 5Sustainable and smart mobility – Maria Habicht maria.habicht@etag.ee
Area 6Farm to Fork – Katrin Saar katrin.saar@etag.ee
Area 7: Biodiversity and ecosystem services – Priit Kilgas priit.kilgas@etag.ee
Area 8Zero-pollution, toxic-free environment – Katrin Saar katrin.saar@etag.ee
Area 9: Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal – Priit Kilgas priit.kilgas@etag.ee
Area 10Empowering citizens for transition towards a climate neutral, sustainable Europe – Katrin Kello katrin.kello@etag.ee

Roheleppe konkursiteemade lahtikirjutusi (alates lk 62) sisaldav tööprogramm on avalikult saadaval siin: https://ec.europa.eu/…/h2020-wp1820-cc-activities_en.pdf

Kliimavaldkonna konsultantide võrgustik NCPs CaRE on seadnud sisse kasuliku veebilehe, kuhu on koondatud teave erinevatest info- ja partnerlusüritustest (alates R&I päevadest 22-24.09), samuti spetsiaalne partneriotsingu andmebaas: 

http://www.ncps-care.eu/?page_id=3988&fbclid=IwAR0flc09QO5EjjHwh8JukcXKS9aAihrE3nXCdEpdgoeSRBa_hNDk1YUj-Hs

Käesolev taotlusvoor on loodud Euroopa Komisjoni Roheleppe rakendamiseks. Roheleppe eesmärk on muuta Euroopa 2050. aastaks kliimaneutraalseks ja kaitsta keskkonda ning teha seda viisil, mis ei sea ohtu ühenduse majandust ega kahjusta kõige haavatavamaid ühiskonnagruppe. 

Loe lähemalt siit

Euroopa Komisjoni C-Voucher

C-Voucheri teine avatud voor on suunatud kõigile tervise-, tekstiili-, põllumajandus- ja toiduainetööstuse ning töötleva tööstuse VKEdele, kes soovivad välja töötada ringmajanduse põhimõtetele toimivaid lahendusi, mille eesmärk on muuta oma praegused lineaarsed väärtusahelad ringseteks.

24 valitud VKEd saavad 15 000 eurot (ühekordne summa programmis osalemise kulude katmiseks) ja juurdepääsu väärtusahela kordusprogrammile (kokku kuni kolm kuud), mis sisaldab järgmist:
• Ettevõtte arendamise loomingulise etapi jaoks kuni kuu aega koha peal töötava disaineri toetust
• Toetus täiendava rahastamise kindlakstegemiseks selle plaani elluviimiseks avaliku ja erasektori rahastamise ekspertidega korraldatavate juhendamisseansside kaudu

Voor on avatud kuni 30. oktoobrini 2020

Loe lähemalt

 

EIT Food rahastusvoor

Avatud EIT Food rahastusvoor keskendub toidusüsteemi muutmisele keskkonnasõbralikumaks ning rasvumise ja teiste mittenakkushaiguste vähendamisele ühiskonnas – rahastus ka ringmajanduse lahendustele

 

Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) uude rahastusvooru EIT Food Open Call 2022  on oodatud uuenduslikud, tehnoloogilised ja mõnele toidusüsteemi suurimale probleemile lahendust pakkuvad projektid.

EIT Food Impact Framework neli peamist mõjueesmärki toidusüsteemi muutmiseks on:

Parandada tingimusi, mis suurendaks avalikkuse usaldust toidusüsteemi vastu Teadaolevate toitumisfaktorite tõttu väheneb rasvumise ja mittenakkushaiguste suhtelist riski sihtpopulatsioonides Põllumajanduse/toidutootmise süsteemide paranenud keskkonnamõju Ringmajandusele ja säästlikule majandusele ülemineku võimaldamine

 

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) on Euroopa Liidu asutus, mille Euroopa Liit asutas 2008. aastal, et tõhustada Euroopa innovatsioonisuutlikkust. Instituut on Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horizon 2020 lahutamatu osa.

Instituut on Euroopa Liidu ainulaadne algatus, mis soodustab innovatsiooni kogu Euroopas, lõimides ettevõtlust, haridust ja teadust, et leida lahendusi kiireloomulistele ülemaailmsetele probleemidele.

EIT Food innovatsioonidirektor Paola Giavedoni: "Selle uue rahastamiskonkursi kaudu toetame täiustatud teadusuuringute, tehnoloogiliste lahenduste ning ümberkujundavate äriideede ja -tavade arendamist ja rakendamist. Eesmärk on lahendada toidusüsteemis olulisi süsteemseid mõjutõkkeid. Koos oma kogukonnaga ehitame üles uuendusliku ja vastupidava toidusüsteemi, mis omakorda loob tervema ühiskonna ja planeedi.“

Oodatud on innovaatilised lahendused, mis on turule sisenemiseks valmis (TRL 7). Toetatavad uuenduslikud tehnoloogilised lahendused peavad olema kooskõlas EIT toiduainete fookusvaldkondade, väljakutsete ja mõjude raamistikuga.

EIT Food fookusvaldkonnad ja oodatavad tegevuse kirjeldused fookusalade raames

T1. Alternatiivsed valgud

Valkude mitmekesistamine nõuab nihkumist ressursimahukatest loomsetest valkudest liigselt sõltuvuselt ning liikumist väiksema mõjuga valgu koostisosade ja suurema tootevaliku poole.

Taotlusvoor 2022 eesmärk: Otsime projekte, mis arendavad lahendusi uute toorainete tootmiseks ja tootmisprotsesside optimeerimiseks, mis looks taskukohaseid alternatiivseid valguvalikuid ning suurendaks teadlikkust ja usaldust alternatiivsete valkude vastu. Prioriteetsed väljakutsed, millega tuleb tegeleda, on taimsed valgud, üherakuline fermentatsioon ja rakupõhised tehnoloogiad.

2.Säästev põllumajandus

Põllumajanduse mõju vähendamiseks on vaja suurendada põllumajandustavade jätkusuutlikkust ning edendada regeneratiivset ja ringpõllumajandust.

Taotlusvoor 2022 eesmärk: Oodatud taotlused, mis aitavad kaasa bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste taastamisele, aitavad toime tulla kliimamuutustega ja suurendavad põllumajanduse vastupanuvõimet, samuti edendavad digitaalset muutuseid, tehnoloogia kasutuselevõttu, kodanike kaasamist ja suutlikkuse suurendamist.

3. Teadlik toitumine

Tervislike toitumisharjumuste edendamiseks ja inimeste tervena hoidmiseks, suurendades samal ajal tarbijate teadlikkust toidu ja tervise vahelisest seosest, on hädasti vaja toidusüsteemi ümberkujundamist mittenakkuslike haiguste vastu võitlemiseks, parandades toitumist ja elustiili.

Taotlusvoor 2022 eesmärk: Oodatud on taotlused ettepanekuid, mille eesmärk on peatada ja tagasi pöörata elanikkonna rasvumise taseme tõus, edendada tervislikku vananemist ja vähendada ülalpeetavate täiskasvanute arvu, kahekordistada saadaolevaid valgurikkaid toiduallikaid ning töötada välja personaalsed toitumisstrateegiad.

4. Säästev vesiviljelus

Eeldatakse, et vesiviljelus annab järgmisel kümnendil üha suurema osa ülemaailmsest kalatarbimisest. Kuna mereandide tarbimine suureneb, peab säästev vesiviljelus nõudlusega sammu pidama, pakkudes samas palju muid majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid eeliseid.

Taotlusvoor 2022 eesärk: Otsime uusi lähenemisviise, et muuta ja laiendada praeguseid vesiviljelustavasid nutikamateks ringmajanduslikeks süsteemideks, töötades välja uuenduslikke ja jätkusuutlikke lahendusi ohutu, tervisliku ja kvaliteetse toidu loomiseks.

5. Digitaalne jälgitavus

Jälgitavuse digitaliseerimine võib parandada toidu ohutust, tõhusust ja jätkusuutlikkust ning suurendada tarbijate usaldust. Pealegi on see üks toidusüsteemide digitaalse ümberkujundamise sammudest.

Taotlusvoor 2022 eesmärk: arendada läbipaistvaid ja jälgitavaid toiduainete tarneahelaid, et muuta toidusüsteem (1) ohutuks, (2) tõhusaks, (3) jätkusuutlikuks ja (4) tarbijate ja toiduga tegelejate jaoks läbipaistvaks, suurendades investeeringuid ning nende mõju -  digitaalsed tehnoloogiad ning keskendutakse ka meetoditele, mis aitaks tarbijate usaldust suurendada.

6. Toidusüsteemide ringmajandus

Peame minema üle oma praeguselt lineaarselt mudelilt (valmistamine, kasutamine, utiliseerimine) ressursse säästvale toidusüsteemile. See hõlmab ressursside taaskasutamist, kõrval- ja jäätmevoogude vähendamist ja (taas)kasutamist, et vältida toidukadu ja jäätmeid ning võimaldada toitainete ringlussevõttu ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist ning vee- ja maakasutust. Tarbijad ja väärtusahela sidusrühmad on selle muutuse peamised vedajad.

Taotlusvoor 2022 eesmärk: ootame taotlusi, mis põhinevad toidusüsteemidel ja hõlmavad nt jaemüüjate ja/või tarbijate koolitust/haridust. Lahendused peavad olema seotud vähemalt ühega mõjunäitajatest: kasvuhoonegaaside heitkogused, veekasutus, toidukadu ja/või toidujäätmed, jäätmekäitlus, ringlussevõtt ja taaskasutus.

Valdkondade täpsema kirjelduse ning ootused 2022 taotlusvoorus leiab siit: https://www.eitfood.eu/projects/eit-food-call-for-proposals-2022#tab6.

 

Teadmiseks

Rahastusmäär Regional Innovation Scheme riikidele (sh Eesti) on sellest Horizon meetmest 85%.

Kõik kavandatavad tegevused, olenemata tegevuse kestusest, peavad 31. detsembriks 2023 käivitama vähemalt ühe uuendusliku lahenduse, sealhulgas teenima tulu vähemalt 10 000 eurot. 2024. aastal lõppevad tegevused peavad 31. detsembriks 2024 käivitama täiendava turustatava uuenduse.

Maksimaalne summa 2022 aastaks (12 kuud)  kuni 400 000 eurot. Innovaatiline lahendus peab olema turul 2023. aasta lõpuks.

Maksimaalne summa 2022-2024  aastaks (24 kuud)  kuni 1 400 000 eurot.

Minimaalne abikõlblike partnerite arv 3 partnerit vähemalt kahest abikõlblikust riigist – ettevõtted, uurimisasutused ja ülikoolid.

 Taotluste esitamise tähtaeg on 14. jaanuar 2022.

Taotlusvooru kriteeriumid, teemad, infoseminarid ja täpsema info leiate siit. https://lnkd.in/ddkUGdFZ