Konkurss „Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte“

Konkurssi Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte korraldatakse igal aastal, et selgitada välja keskkonnasõbralikud ettevõtted, kes on rakendanud meetmeid, millel on positiivne mõju keskkonnale ning samas innustada konkursi võitjate tunnustamise kaudu ka teisi ettevõtteid, organisatsioone ja eraisikuid kasutama sarnaseid keskkonnasõbralikke lahendusi.

Osalema on oodatud kõik ettevõtted, kes on viimase 12 kuu jooksul keskkonnasaaste vähendamise ja keskkonnahoiu suurendamise nimel enam panustanud.

Kandideerida on võimalik kolmes valdkonnas:

 • keskkonnajuhtimine;
 • keskkonnasõbralik toode/teenus;
 • keskkonnasõbralik protsess.

Keskkonnasõbraliku ettevõtte tiitli pälviv organisatsioon saab Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel valida pakutud auhindade seast keskkonnatulemuslikkuse või enesetäienduseks auhinna, mille maksimaalne väärtus on 35 000 eurot. Lisaks saavad kõik võitjad oma käsutusse keskkonnamärgise, mida võivad kasutada oma kirjaplangil, trükistel ja toodete/teenuste reklaamimisel. 

Kandidaatide esitamine

 • Osaleda saavad kõik era- ja avaliku sektori organisatsioonid ja ettevõtted, kes on eelneva aasta jooksul tegutsenud keskkonda arvesse võttes.
 • Arvesse läheb eelnenud 12 kuu jooksul keskkonnasaaste vähendamise ja keskkonnahoiu suurendamise nimel rakendatud meetmed.
 • Konkursil kandideerimiseks tuleb ettevõttel ise täita ankeet, sest ainult organisatsioon ise teab enda kohta kõige paremini, mida ja milliseid põhimõtteid nad on kasutusele võtnud oma asutuses nii juhtimis- kui ka tootmistasandil.
 • Samuti on kõigil, kes teavad häid ja keskkonnasõbralikke ettevõtteid võimalus elektroonilise vormi kaudu esitada ettevõtteid, kelle poole saame juba ise otse pöörduda.
 • Ankeedi saab täita elektroonilises keskkonnas www.keskkonnaauhind.ee.
 • Korraga võib kandideerida mitmes valdkonnas.
 • Kandideerida on võimalik kolmes valdkonnas: keskkonnajuhtimine, keskkonnasõbralik toode/teenus ja keskkonnasõbralik tootmisprotsess.

Auhinnad

Konkursil "Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte" selgitatakse välja üks üldvõitja ning võitjad igas valdkonnas. Konkursil antakse välja järgmised auhinnad:

 • üldvõitjale ja valdkonna võitjatele antakse keskkonnamärgi kasutusõigus. Konkursi võitjatel on õigus keskkonnamärki kasutada oma kirjaplangil, trükistel ja toodete/teenuste reklaamimisel;
 • võitjatele ja tunnustatutele antakse võimalus hindamiskomisjoni otsuse kohaselt esindada Eestit Euroopa keskkonnasõbralike ettevõtete konkursil;
 • üldvõitja saab lisaks eelnevale KIKi toel maksimaalselt 35 000 euro piires võimaluse enesetäienduseks või ettevõtte keskkonnategevuse täiustamiseks;
 • hindamiskomisjonil on õigus välja anda eriauhinda äri ja elurikkuse ning rahvusvahelise koostöö valdkondades. Eriauhind sisaldab tunnustust ning võimalust osaleda Euroopa keskkonnaettevõtete konkursil. Eriauhinna väljaandmise vajaduse otsustab hindamiskomisjon igal aastal vastavalt vajadusele.

Hindamiskriteeriumid

Keskkonnajuhtimine

Hinnatakse integratsiooni (keskkonna-, sotsiaal- ja majandussfääri sidumine üldise ettevõtte juhtimisega), tulemuslikkuse pidevat paranemist (keskkonnategevuse pidev parandamine), vastutust (huvigruppide kaasamine ning nendega arvestamine), töötajate kaasamist (töötajate teadlikkus ning osalemine keskkonnajuhtimises), pühendumust (pühendumus keskkonnategevuse parandamisel) ja metoodika laialdase kasutamise potentsiaali (heade juhtimistavade/praktikate jagamine väljapoole). Lisapunkte saab äri ja elurikkuse temaatika eduka ühildamise eest (kuidas elurikkus on arvesse võetud ettevõtte üldises juhtimises).

Keskkonnasõbralik toode/teenus

Hinnatakse innovatsiooni (toote/teenuse uuenduslikkus), samuti kasu, mida saavad sellest keskkond (ressursside tarbimine, jäätmed, heitmed), majandus (turupotentsiaal, toote/teenuse osa kogu organisatsiooni tegevusest) ning ühiskond (tarbijate vajadustele vastamine, kohaliku elu paranemine), ettevõtte pühendumust (huvitatus toote/teenuse edasisest arendamist ja turustamisest), metoodikate laialdase kasutamise potentsiaali (innovaatiliste aspektide kasutatavus mujal). Lisapunkte saab äri ja elurikkuse temaatika eduka ühildamise eest (kuidas elurikkus on arvesse võetud ettevõtte üldises juhtimises).

 

Keskkonnasõbralik protsess

Hinnatakse innovatsiooni (tootmisprotsessi uuenduslikkus), samuti kasu, mida saavad sellest keskkond (ressursside tarbimine, jäätmed, heitmed), majandus (huvitatus toote/teenuse edasisest arendamist ja turustamisest) ning ühiskond (tarbijate vajadustele vastamine, kohaliku elu paranemine),ettevõtte pühendumust (huvitatus toote/teenuse edasisest arendamist ja turustamisest), metoodikate laialdase kasutamise potentsiaali (innovaatiliste aspektide kasutatavus mujal). Lisapunkte saab äri ja elurikkuse temaatika eduka ühildamise eest (kuidas elurikkus on arvesse võetud ettevõtte üldises juhtimises). 

Võitjad

2020 − Comodule OÜ

Ettevõte Comodule edendab mikromobiilsust, luues asjade interneti lahendusi elektrilistele jalgratastele ning tõukeratastele. Tänaseks on ettevõte internetti ühendanud üle 350 000 sõiduki. Lisaks toodab Comodule Tallinnas asuvas tehases maailma keskkonnasõbralikumaid tõukerattaid, mida inimesed tunnevad nime all Tuul ja Äike. Muuhulgas on Comodule toodetavad elektrilised tõukerattad ainsana Euroopas toodetud.

2019 - UpSteam Eesti OÜ

? UpSteam Eesti OÜ
Ettevõte pakub uuenduslikku liikuvat autpesuteenust. Auto pesuks kasutatakse keskkonnasõbralikke pesuvahendeid ning autode ümbrus jääb pärast pesu puhtaks. UpSteami jalgratastel autopesu võimaldab auto väljast puhtaks pesta ligikaudu 1 liitri vedelikuga.

Tunnustati ka:

? Eesti Pandipakend OÜ
Ettevõte on 15 tegutsemise aasta jooksul kokku kogunud ja taaskasutusse suunatud üle 3,8 miljardi pandiga joogipakendi. 2019. aastal tõi turule prügistamist vähendavad korduskasutatavad panditopsid.

? Lindström OÜ
Enamik Lindströmi tekstiilitoodetest saab oma elutsükli lõppedes uue elu – õlilappidest õlimatid, õlimattidest imamispoomid, hotellitekstiilidest puhastuslapid jne. Isegi pesumajades on leitud võimalus vee taaskasutamiseks– töörõivaste loputusvesi kasutatakse porivaipade eelpesuks.

? Estonian Cell AS
Rajas uue aeroobse reoveepuhastusjaama, kus kasutatakse uuenduslikku jämemullitehnoloogiat, mis tagab senisest efektiivsema puhastusprotsessi ja puhtama heitvee. Seejuures annab uus reoveepuhastusjaam olulise elektrienergia kokkuhoiu.

2018 − FreshGO OÜ

FreshGO OÜ on Eesti kapitalil põhinev e-pood, kes toob ühe tellimusega kohale eri partnerite kauba ning võimaldab kliendil kullerile kaasa anda kuni kaks kilekotitäit taarat (nii pandimärgisega kui ka ilma selleta).

2017 − Advanced Sports Installations Europe AS

Advanced Sports Installations Europe on Euroopa üks juhtivaid kunstmuruväljakute rajajaid ning hooldajaid, kes on 25 aastaga ehitanud rohkem kui 1200 jalgpalliväljakut Skandinaavias, Suurbritannias ja Kesk-Euroopas. Täielikult Eesti kapitalil põhinev ettevõte on Euroopa Liidu Horisont 2020 programmi toel välja töötanud uuendusliku kunstmuru taaskasutustehnoloogia ARENA ning selleks vajalike seadmete prototüübid. Maailmas ainulaadne ARENA kontseptsioon võimaldab suurema osa vanast kunstmurust ja täitematerjalidest jalgpalliväljakutel uuesti kasutusele võtta. Kuna kogu töö tehakse ära jalgpallistaadionil kohapeal, on tänu minimaalsele transpordivajadusele ka CO2 saaste tekitamine mitu korda väiksem kui seni.

2016 − Starship Technologies OÜ

Starship Technologies arendas välja järgmise põlvkonna tehnoloogilise lahenduse, mis toob logistikasse uue ohutu, keskkonnasõbraliku ja pool-autonoomselt tegutseva kullerroboti. Robotid ei kasuta liikumiseks kütust (heited õhku, vette, maismaale puuduvad), ei tekita müra − on loodussõbralikud. Robotid on uuenduslikud, innovaatilised ja nende tootmiseks kasutatakse oluliselt vähem loodusressursse ja energiat. Robot saab kauba viia uksest ukseni, see navigeerib liikluses (ainult kõnniteedel) ohutumalt kui suured sõidukid ja pakk toimetatakse sihtkohta lühema ooteajaga. Robot ei tooda jäätmeid. Kliendini toimetatud saadetiste pakendid on võimalik saata taaskasutusse - kui klient on saanud oma paki kätte, siis on tal võimalus saata toote pakend tagasi ringlusesse.

2015 − Trendsetter Europe OÜ (end Baltic Fibres OÜ)

Trendsetter Europe on kõrge kvaliteediga ja keskkonnahoidlike vooditarvete tootja Eestis. Ettevõte omab mitut rahvusvahelist sertifikaati, mis annavad kinnitust Trendsetter Europe tootmise ja toodete kvaliteedi ning keskkonnahoiu kohta. Ringmajanduse põhimõtetel, keskkonnahoiul ning sotsiaalsel vastutusel põhinev tootmise ja tarneahela juhtimine on aidanud ettevõttel pidevalt parandada majandustulemusi ja konkurentsivõimet ning samas vähendada oluliselt oma tegevusest tulenevat keskkonnamõju. Et tagada keskkonnategevuse tulemuslikkuse ja mõõdikute seiramise pidev ja ajakohane ülevaade, kontrollitakse tootmisprotsessi olulisi parameetreid/aspekte elektrooniliselt, sisestades tulemused kohapeal tahvelarvutisse. See annab võimaluse pidevalt jälgida ettevõtte tootmisprotsesside efektiivsust ja keskkonnategevuse tulemuslikkust.

2014 − Estonian Cell AS

Estonian Cell toodab reoveest biogaasi, kasutades anaeroobset reovee puhastustehnoloogiat, mis on eesrindlik tehnoloogia ja uuenduslik lahendus puitmassitehaste kõrval. Tegemist on Euroopa suurima anaeroobse puhastusprotsessiga ühildatud biogaasi tootmise reaktoriga ühes mahutis. Kõrge metaanisisaldusega biogaas kasutatakse täielikult ära puitmassi tootmises ning sellega asendatakse oluline osa varem sisse ostetavast maagaasist. Reoveepuhastus toimub hapnikuvabas ehk anaeroobses keskkonnas, mis ei vaja suures koguses elektrienergiat ega teki ka jääkmuda erinevalt aeroobsest keskkonnast. Reaktoris kasutatakse spetsiaalset anaeroobset biograanulit, milles sisalduvad erinevat tüüpi bakterid lagundavad orgaanilist ainet etapiliselt lõpp-produktideks − CH4 ja CO2. Protsesside tulemusel tekib väärtuslik biogaas, mille keskmine metaanisisaldus on 75%.

2014 − Werrowool AS

Werrowool toodab Eesti paberijäätmetest keskkonna- ja tervisesõbralikku ning innovaatilist soojustusmaterjali.