Ökomärgis

Ökomärgised on tarbijate jaoks üks võimalus, kuidas tarbida teadlikult ja olla kindlad, et märgistatud tooted on meie tervisele ja keskkonnale ohutumad.

Ökomärgised on usaldusväärsed, kuna neid annab välja sõltumatu organisatsioon ja need vastavad ISO 14024 standardile. Oluline on neid ära tunda kõigi keskkonnamärgiste seast.

Üha enam mõeldakse ühiskonnas, kuidas tootmisel võimalikult vähe tekitada kahju keskkonnale. Ökomärgis on tähis, mis kinnitab toote või teenuse keskkonnasõbralikkust.

Ökomärgise all peetakse enamasti silmas just kindlatele põhimõtetele vastavat keskkonnamärgistust.

Maailmas on välja töötatud väga erinevaid ökomärgise andmise skeeme, kuid neid kõiki eristab keskkonnamärgistus skeemidest mitu selget põhimõtet:

 1. ökomärgist kandev toode vastab rangetele kriteeriumitele, mille on koostanud valdkonna eksperdid;
 2. ökomärgist kandva toote keskkonnamõju vähendamisel on arvestatud kogu toote elutsükliga;
 3. ökomärgise on väljastanud erapooletu asutus, kes on hinnanud toote vastavust rangetele nõudmistele;
 4. ökomärgise kasutamine ning taotlemine on vabatahtlik.

Ökomärgis on võimalus keskkonnahoidlikke tooteid edendades vähendada negatiivset mõju keskkonnale, aidata kaasa loodusvarade tõhusale kasutamisele ning keskkonnakaitse kõrgele tasemele, tarbijate ja tootjate keskkonnateadlikkuse parandamisele ning seeläbi mõjutada turgu keskkonnahoidlikkuse suunas.

Lisaks eespool kirjeldatud ökomärgistele on turul veel suur hulk muid toote või teenuse keskkonnasõbralikkusele viitavaid keskkonnamärgiseid. Näiteks märgised, mis arvestavad vaid ühte tootmisaspekti, toote omadust, või mahepõllumajandusmärgised, mis viitavad toote tooraine mahepõllumajanduslikule päritolule.

Vaata erinevaid märgiseid.

Kasu ökomärgisest:

 • ökomärgis tõestab tarbijale, et märgistatud toode on keskkonnasõbralikum kui teised samasse tooterühma kuuluvad tooted;
 • ökomärgisega toode on tihti tervisele ohutum;
 • ökomärgis on usaldusväärne, kuna selle annab välja sõltumatu organisatsioon, toetudes adekvaatsele teabele ja teadusuuringutele;
 • ökomärgis teavitab tarbijat, et tootja hoolib keskkonnast ning tõestab ettevõtte mainet. Keskkonnateadlikud tarbijad on sageli lojaalsed ökomärgisega toodetele;
 • ökomärgis eristab toodet teistest samaväärsetest ning annab turueelise;
 • ökomärgise andmise kriteeriume võidakse kasutada (riigi)hangete dokumentides, seega on lihtne tõestada ökomärgisega toote keskkonnanäitajaid;
 • toote keskkonnamõju hindamine ökomärgise taotlemise protsessis toob esile toote parandamise võimalused (nt tehnoloogia muutmine) ning üldjuhul hoiab raha kokku;
 • ökomärgis on seega ettevõttele väga hea keskkonnakommunikatsiooni vahend, millega toodet tutvustada ja tarbijate usaldust võita, mis võib oluliselt suurendada toote läbimüüki;
 • ökomärgisega toodete tarbijad suunavad turgu keskkonnasõbralikkuse poole, aidates sellega kaasa keskkonnasõbralike toodete arendamisele ja tootmisele ning tarbimise keskkonnamõju vähendamisele.
ecomärgis

ELi ökomärgis

ELi ökomärgis on ainus I tüüpi ökomärgis, mida saab taotleda Eestis kohapeal. ELi ökomärgise ehk EL Lillekese tegevusi Eestist koordineerib Keskkonnaministeerium ning litsentse väljastab Keskkonnaagentuur.

Vaata, mis kriteeriumitele on võimalik EL ökomärgist taotleda.

Ökomärgise kasutamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:

 • mikroettevõte 200 eurot;
 • väike- ja keskmise suurusega ettevõte ning arenguriikidest pärit ettevõte 250 eurot;
 • suurettevõte 320 eurot.

Ökomärgise tootel kasutamise õiguse eest tasutakse aastas riigilõivu:

 • Mikroettevõte 50 eurot;
 • Väike- ja keskmise suurusega ettevõte ning arenguriikidest pärit ettevõte 100 eurot;
 • Suurettevõte 200 eurot.

KIKi ringmajanduse programmist on võimalik taotleda toetust toote vastavusse viimiseks ELi ökomärgise kriteeriumitega.

ELi ökomärgise andmist reguleerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 66/2010.