Ressursitõhusad ettevõtted

Ressursse on vaja hallata efektiivselt kogu nende olelusringi vältel, alates tootmisest ja tarbimisest kuni jäätmekäitluse ja taaskasutuseni. Seetõttu on meie tulevase konkurentsivõime ja jätkusuutliku majanduskasvu huvides tähtis üleminek ressursitõhusale ringmajandusele, kus peatähelepanu suunatakse olemasolevate materjalide ja toodete korduskasutusele, parandamisele, uuendamisele ning ringlusesse võtmisele.

Keskkonnaministeerium koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega suunab Eesti töötleva tööstuse ressursitõhususse ligi 100 miljonit eurot. Lähemalt saab lugeda finantseerimise alalehelt.

Toetust on saanud juba kümned edumeelsemad ettevõtted. Mõned näited on võetud ka videosse.

Estonian Cell

Kiviluks

Projekti raames uuendas Kiviluks oma mobiilset tootmisüksust. Uus innovaatiline tootmisüksus koos pesuliiniga aitab paekivikihtide vahel oleva savi paremini kätte saada ja sobimatu pinnase eraldada. Tootmisüksuse ressursikasutus väheneb kuni 38% ja tootmisprotsessi õhuheitmed kuni 52%. 15 aastaga hoitakse kokku üle miljoni liitri diislikütust.

Kiviõli Keemiatööstus

Klaasimeister

Klaasimeister soetas uudse karastusahju, millega suurendatakse ettevõtte tootmisvõimsust ning alustatakse uute kõrgema lisandväärtusega toodete valmistamist. See võimaldab ettevõttel parandada konkurentsipositsiooni välisturgudel. Projekti tulemusena väheneb 20 aasta jooksul klaasijäätmete teke 58 120 m² ning lisaks hoitakse kokku elektrienergiat üle 4 880 MWh.

Palmako

Palmako võttis kasutusele uudse arvutitarkvara abil juhitava tootmisliini, mis muudab tootmise kiiremaks, paindlikumaks ja säästlikumaks. Samuti võimaldab uus liin toota liimpuitu senisest suuremates dimensioonides. Puiduressursi kasutus paraneb ligikaudu 7,5% toodanguühingu kohta. Liimi kokkuhoid suureneb 10% ja aastas säästetakse ligi 819 000 eurot.

Tootsi Turvas

Tootsi Turvas soetas mobiilse haamerpurusti ja rajas kännuhakke ladustamisplatsi. Seni tuli turba tootmisel ette jäänud kännud mujale transportida ja neile alternatiivne kasutusviis leida. Projekti tulemusel on võimalik seni suures osas raisku läinud kännud biokütuse valmistamiseks ära kasutada. Lisaks ressursitõhususe suurendamisele tekib sääst ka kändude transportimisele kulunud diislikütuselt.