Jäätmed ressursiks

Jäätmetekke vältimine, jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamine ja ringlussevõtt on ringmajanduse lahutamatud osad. Kasutades jäätmeid kui ressurssi, on võimalik saada loodusvaradest maksimaalset kasu ja vähendada nõudlust uute loodusvarade järele. Seeläbi leeveneb uute loodusvarade kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju ning väheneb jäätmeteke.

 

MIS on MIS?

Korduskasutus

Korduskasutust tehakse toodete või tootekomponentidega, mis ei ole veel jäätmeteks muutunud. Korduskasutus tähendab, et asja kasutatakse uuesti selle esialgsel otstarbel. Seega on korduskasutus viis, kuidas jäätmeteket vältida.

Korduskasutus on näiteks see, kui kasutad uuskasutuspoest ostetud taldrikuid või kasutad sõbra vana telefoni.

Korduskasutuseks ettevalmistamine

Korduskasutuseks ettevalmistamist tehakse jäätmetega. Jäätmeteks muutunud tooteid või tootekomponente kontrollitakse, puhastatakse või parandatakse selleks, et neid saaks korduskasutada ilma muu eeltöötluseta (näiteks purustamise või ümbersulatamiseta).

Korduskasutuseks ettevalmistamine on näiteks see, kui jäätmejaama viidud katkine tool parandatakse, et seda saaks uuesti toolina kasutada. Samuti on korduskasutuseks ettevalmistamine pandisüsteemiga vastu võetud klaasist pudelite pesemine selleks, et neid saaks algsel otstarbel uuesti kasutada pudelitena.

Ringlussevõtt

Ringlussevõttu tehakse jäätmetega. Jäätmeid töödeldakse toodeteks, materjalideks või aineteks, et neid saaks kasutada esialgsel või muul eesmärgil. Põletamine ehk energiakasutus ja töötlemine sellisteks materjalideks, mida kasutatakse kütusena või tagasitäitena, ei ole ringlussevõtt.

Ringlussevõtu näide on vanadest riietest soojutusmaterjalide, plastpakenditest terrassilaudade või toidujäätmetest komposti tootmine.

Ringlussevõtt on kitsam mõiste kui taaskasutamine.

Taaskasutamine

Taaskasutamine on laiem koondnimetus sellistele jäätmetega tehtavatele toimingutele, mille peamine tulemus on jäätmete kasutamine kasulikul otstarbel nii, et need asendavad muid materjale (näiteks loodusvarasid, mida muidu ammutataks) või jäätmete ettevalmistamine asendamaks muid materjale tootmises ja majanduses laiemalt.

Taaskasutamise alla kuuluvad nii korduskasutuseks ettevalmistamine, ringlussevõtt kui ka muu taaskasutus (näiteks energiakasutusega põletamine).

Kõrvaldamine

Jäätmete kõrvaldamine on ladestamine prügilasse, põletamine ilma energiakasutuseta või muu toiming, mis ei ole taaskasutamine. Kõrvaldamisega ei saa jäätmetest ressurssi, seega tuleks võimalikult vähe jäätmeid kõrvaldada.

Mida pean teadma jäätmete taaskasutamisest?

Jäätmete taaskasutamiseks on vajalik jäätmekäitleja registreerimistõend või jäätmeluba, mille väljastab Keskkonnaamet.

Info jäätmekäitluse keskkonnaloa kohta

Info jäätmekäitleja registreeringu kohta

Jäätmetekke vältimise ja jäätmehooldusmeetmete väljatöötamisel ning rakendamisel juhindutakse jäätmehierarhiast:

Jäätmehierarhia joonis