Keskkonnajuhtimise süsteemid

Keskkonnajuhtimine on tänaseks muutunud paljude ettevõtete jaoks juba tavapäraseks osaks igapäevasest juhtimispraktikast. Keskkonnajuhtimine võimaldab ettevõtetel läheneda arenduste, toodete, teenuste ja tegevustega kaasnevatele keskkonnaküsimustele süstemaatiliselt.

KKJS-i võivad juurutada igas suuruses ja tegevusvaldkonnas toimetavad organisatsioonid. KKJS-i võivad juurutada ka teenindusettevõtted, riigiasutused, samuti mittetulundusühingud.

Eestis on võimalik juurutada standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteeme: ISO14001 ja EMAS ning mitteformaalseid keskkonnajuhtimissüsteeme (roheline kontor).

KKJS on organisatsiooni igapäevase juhtimistegevuse osa, mis aitab organisatsioonil pidevalt tõhustada oma keskkonna- ja majandustegevust ning vähendada keskkonnaga, töötervishoiu ja tööohutusega seotud riske ja kulu.

Keskkonnajuhtimissüsteeme edukalt rakendanud ja tõhusalt arendanud ettevõtted lõikavad kasu nii ettevõtte protsesside tõhusa juhtimise, ressursside kokkuhoiu ja negatiivsete keskkonnamõjude vähendamise pealt kui ka keskkonnaprobleemide ennetamisest ning nendest tuleneda võivate sanktsioonide vältimisest.

Keskkonnajuhtimine on osa ettevõtte igapäevasest juhtimisest, mis aitab kaasa ressursitõhusale ning säästlikule tegevusele. Keskkonnajuhtimise juurutamine aitab vähendada ettevõtte keskkonnamõju ja toetada ettevõtte jätkusuutlikku arengut. Ühtlasi on see tõhus vahend ringmajanduse põhimõtete elluviimiseks. Jätkusuutlik ja keskkonnahoidlik tegevus on saanud nii täiendavaks kvaliteedimärgiks ja müügiargumendiks, kuid teatud juhtudel ka ettevõtte alustamise üheks tingimuseks. Praegusel rohepöörde ajajärgul tõstab heal tasemel keskkonnajuhtimine oluliselt ettevõtte mainet ja konkurentsivõimet.

EMAS-i keskkonnajuhtimissüsteemi rakendajad – 17
ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi rakendajad – 640 võetud lehelt

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) on mõeldud organisatsioonidele, kes soovivad keskkonnategevuse tulemuslikkust hinnata, parandada ja seda ka avalikkusele teavitada. EMASi määruse kohane KKJS aitab ettevõtetel süsteemselt järgida ka ringmajanduse põhimõtteid ning neid iga päev enda tegevuses rakendada. Ringmajanduse põhimõtete kohaselt saaksid ettevõtted rakendada meetodeid, mis aitavad paremini kasutada ressursse tootmisel, toote kasutamisel ja kasutuselt kõrvaldamisel. Loe edasi

ISO 14001 on rahvusvaheline keskkonnajuhtimise standard, kus on määratletud keskkonnajuhtimissüsteemi nõuded. ISO 14001 standardit väljastab alates 2004. aastast Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon. ISO 14001 standardi on Euroopa Komisjoni ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni mandaadi alusel koostanud Euroopa Standardimiskomitee (CEN). Selle rakendamine on organisatsioonidele vabatahtlik. Loe edasi

Keskkonnajuhtimissüsteemide seminar 12. juunil 2023 - tutvu materjalidega