Keskkonnajuhtimise süsteemid

Keskkonnajuhtimine on tänaseks muutunud paljude ettevõtete jaoks juba tavapäraseks osaks igapäevasest juhtimispraktikast. Keskkonnajuhtimine võimaldab ettevõtetel läheneda arenduste, toodete, teenuste ja tegevustega kaasnevatele keskkonnaküsimustele süstemaatiliselt.

KKJS-i võivad juurutada igas suuruses ja tegevusvaldkonnas toimetavad organisatsioonid. KKJS-i võivad juurutada ka teenindusettevõtted, riigiasutused, samuti mittetulundusühingud.

Eestis on võimalik juurutada standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteeme: ISO14001 ja EMAS ning mitteformaalseid keskkonnajuhtimissüsteeme (roheline kontor).

KKJS on organisatsiooni igapäevase juhtimistegevuse osa, mis aitab organisatsioonil pidevalt tõhustada oma keskkonna- ja majandustegevust ning vähendada keskkonnaga, töötervishoiu ja tööohutusega seotud riske ja kulu.

Keskkonnajuhtimissüsteeme edukalt rakendanud ja tõhusalt arendanud ettevõtted lõikavad kasu nii ettevõtte protsesside tõhusa juhtimise, ressursside kokkuhoiu ja negatiivsete keskkonnamõjude vähendamise pealt kui ka keskkonnaprobleemide ennetamisest ning nendest tuleneda võivate sanktsioonide vältimisest.

emas logo

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) on mõeldud organisatsioonidele, kes soovivad keskkonnategevuse tulemuslikkust hinnata, parandada ja seda ka avalikkusele teavitada. EMASi määruse kohane KKJS aitab ettevõtetel süsteemselt järgida ka ringmajanduse põhimõtteid ning neid iga päev enda tegevuses rakendada. Ringmajanduse põhimõtete kohaselt saaksid ettevõtted rakendada meetodeid, mis aitavad paremini kasutada ressursse tootmisel, toote kasutamisel ja kasutuselt kõrvaldamisel. 

EMASi juurutamiseks peab organisatsioon:

  • viima organisatsiooni juhtimissüsteemi vastavusse EMAS määruse nõuetega;
  • koostama esmase keskkonnaülevaate, sõnastama keskkonnapoliitika ning püstitama keskkonnaeesmärgid;
  • koostama keskkonnaaruande;
  • laskma sõltumatul tõendajal hinnata keskkonnapoliitikat, keskkonnajuhtimissüsteemi, auditeerimisprotseduuride ja keskkonnaaruande vastavust EMASi määruse nõuetele;
  • saatma tõendatud aruande pädevale asutusele registreerimiseks;
  • tegema keskkonnaaruande avalikkusele kättesaadavaks.

Mis kasu on EMASi juurutamisest?

Majanduslikud põhjused

Energia, vee, toorme, pakkematerjali ja muude ressursside säästlik tarbimine ning korduskasutus aitab kulusid kärpida ning uusi kokkuhoiuvõimalusi leida.. Ettevõtte finantsjuhil on põhjust rõõmustada eelkõige keskkonnajuhtimise juurutamise algetapil, kui majanduslik kokkuhoid ületab tihti julgemaidki prognoose. Hästi toimiv keskkonnajuhtimissüsteem aitab ennetada ja ohjata tegevusest tulenevaid keskkonnariske, mistõttu on miinimumini viidud ka õnnetustest ja hädaolukordadest tulenev kahju, mille majanduslikud tagajärjed võivad olla ettevõtte jaoks saatuslikud.

Suhted ametkondadega

Organisatsioonid, kes tegelevad keskkonna juhtimissüsteemi juurutamisega on ametkondade silmis positiivsel kohal. Keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamisega nad näitavad, et hoiavad oma keskkonnamõju kontrolli all.

Avalikud hanked ja tarneahelad

Üha enam ettevõtteid ja riigiasutusi on hakanud nõudma tarnijatelt tõendeid tõhusa keskkonnategevuse kohta, näiteks ISO 14001 sertifikaadi või EMASi registreeringu olemasolu.

Tarbijate nõudmised

Iga päevaga suureneb tarbijate hulk, kes nõuavad keskkonnasõbralikumaid tooteid. Keskkonnahoidlike toodete turuosa suureneb pidevalt ja toodete keskkonnanäitajad on üha olulisemad müügiargumendid.

Ettevõtte turuväärtus

Tõhusalt toimiv keskkonnajuhtimine suurendab üldjuhul turuväärtust ettevõtte müümise, ostmise või liitumise korral. Suurte rahvusvaheliste ettevõtete keskkonnategevuse tulemuslikkust jälgitakse aktsiaturgudel hoolega juba täna, homme on see reaalsus ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks.

Edumeelne juhtimine

Hästi toimiv keskkonnajuhtimissüsteem hõlbustab asja- ja ajakohase teabe kogumist ja töötlemist ning põhjendatud juhtimisotsuste tegemist. Juhtimissüsteem muudab ladusaks suhtlemiseks vajaliku teabe hõlpsamini kättesaadavaks nii oma töötajatele, äripartneritele kui ka teistele huvirühmadele.

Toodete ja teenuste kvaliteet

Keskkonnajuhtimisvõtete rakendamine on kvaliteedijuhtimise loomulik edasiarendus. Juhtimisvaldkonnad täiendavad teineteist ja vastavust mõlemale standardile nõuavad tarbijad.

Tehnoloogiline areng ja innovatsioon

Ettevõtte vabatahtliku keskkonnategevuse parandamise tulemuseks on tihti uued hoiakud ja ideed, näiteks innovaatilised lahendused tootmistehnoloogias ja toote- või teenusearenduses.

Finantsasutused ja kindlustusettevõtted

Keskkonnajuhtimissüsteemi olemasolu võib toetada välisrahastamise saamist või kindlustusmaksete vähendamist. Ettevõtet, mis on rakendanud kõik võimalikud ennetavad keskkonna-ohutusmeetmed, seega on vähendanud tunduvalt õnnetusriske, kohtlevad finantsasutused üldjuhul leebemalt.

Töötajate motivatsioon

Ettevõtte keskkonnategevuse tulemuslikkuse paranemine kasvatab töötajate eneseteadvust. Inimesed töötavad meelsamini keskkonnasõbralikus organisatsioonis, kus võimaldatakse koolitusi ja hinnatakse kvalifitseeritud tööjõudu ning keskkonnaküsimustega arvestavat tööandjat hinnatakse rohkem.

Töötajate ja elanike tervis

Keskkonna- ja ohutusnõuete hoolikas täitmine, näiteks ohtlike ainete ja toodete käitlemisel, ennetavate meetmete rakendamine ja palju muud samalaadset mõjutab otseselt töö- ja elukeskkonna kvaliteeti.

Suhtlemine

Toimiv keskkonnajuhtimissüsteem, mille üks osa on avatus ja korra- pärane teabevahetus kõigi huvirühmadega, tagab harmoonilise kooseksisteerimise ka naabruskonnaga ja sealsete elanikega.

Säästev areng

Tuleb tagada keskkonna paranemine ja säilimine. Selleks saab palju teha, kui olla loodusressursse tarbides vastutustundlikum ja vähendada liigset kulutamist.

Keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamiseks on võimalik taotleda toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnaprogrammist.

Toetused jagunevad kaheks:

  • mitteformaalse keskkonnajuhtimissüsteemi (nt roheline kontor) rakendamiseks  ringmajanduse programmist.
  • sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteemi EMAS rakendamiseks ringmajanduse programmist.

EMASi sertifikaate väljastab Keskkonnaagentuur.