Tööstussümbioos

Tööstussümbioosi (ingl k industrial symbiosis) eesmärk on kinnise tootmistsükli saavutamine, kus ühe ettevõtte või tootmisüksuse jäätmed, heitsoojuse ja muud ülejäägid tasakaalustab ära teine ettevõte.

Tööstussümbioos on üks majandusvorme, mis tagab ettevõtetele innovatiivse koostöö, leides uusi viise kasutamaks ühe ettevõtte jäätmeid teise toorainena. Tööstussümbioos kujutab endast kohalikku partnerlust, kus partnerid jagavad ja korduskasutavad ressursse, et luua ühist väärtust. Selle eesmärk on luua tehniliste või bioloogiliste materjalide ahel, kus kadusid ja jäätmeid tekib minimaalselt.

Sõna „sümbioos“ on tavapäraselt seotud looduslike suhetega, kus kaks või enam liiki vahetavad materjale, energiat või informatsiooni vastastikku kasulikul viisil.

Kohalik või laiem koostöö tööstussümbioosis vähendab vajadust tooraine ja jäätmekäitluse järele, sulgedes sellega materjali ahela. See on ringmajanduse põhitunnuseks ning rohemajanduse ja ökoinnovatiivsete lahenduste kannustajaks. Samuti vähendab see emissioone ja energiakasutust ning loob uusi võimalusi sissetulekuks.

Vajadus tööstussümbioosi järele seisneb ülemaailmses ressursside nappuses ning toormehindade tõusus, mis suurendavad nõudlust tsirkulaarse lähenemisviisi järele tootmissektoris. Töötades üheskoos ning vahetades partneritega materjale, vett ja energiat, suureneb ettevõtete püsimisvõime ning majanduslik kasum, vähendades samal ajal keskkonnamõjusid ning kulutusi. Toimiva tööstussümbioosi ehitamine ei tähenda ainult üksteise ja keskkonna huvide eest seismist, vaid pidevat otsingut parema ärilahenduse leidmiseks.

Tööstussümbioosi skeem
Tööstussümbioosi näidisskeem

Maailma esimene tööstussümbioosi kontseptsioon kuulub Taanile, mis kannab nime Kalundborg Symbiosis (1961.a). See toimib koostöös üheksa riigi- ja eraettevõttega. Kalundborg Symbiosis on arenenud kuus aastakümmet, luues ühisprojekte seal, kus ärimudel ja koostöö haakub tööstussümbioosi kontseptsiooniga. Tulemuseks on iga-aastane rahaline ja sotsiaal-majanduslik võit, CO2 jalajälje vähenemine ning vee, energia ja materjali kokkuhoid. Uuri täpsemalt Kalundborg Symbiosise kohta.

Tööstussümbioosi kontseptsiooni on rakendatud ka Eestis, millest üheks suurimaks on Paldiskis asuv PAKRI Teadus- ja Tööstuspark. See keskendub rohetehnoloogia sektorile, mille alla kuuluvad taastuvenergeetika, hoonete energiatõhusus, tark energiavõrk (ing k smart-grid), tark linn (ing k smart-city), energia salvestamine, elektrisõidukid ja roheline kütus. Arendamisjärgus olev tark-energiavõrk pakub väljaehitatava autonoomse 25 MW võimsusega konkurentsieelist, mis koosneb tuule- ja päikesepargist ning biomassil põhinevast koostootmisjaamast. 2007. aastal asutatud PAKRI Teadus- ja Tööstuspark hõlmab tänaseks ligi 65 ha maad ning pargis on 18 tootmisklienti ja 35 teenusklienti. Uuri täpsemalt PAKRI tegevuste kohta.