Ressursitõhusus

Ressursitõhusalt on võimalik toota rohkem, kulutades vähem raha ja loodusvarasid, ühest tooraineühikust on võimalik saada rohkem tulu ehk väiksema materjalikuluga saab luua suuremat väärtust.

Ressursitõhususe põhimõtted annavad ettevõtjale just need vajalikud abinõud, tehnoloogiad ja lahendused, mis aitavad muuta tootmist efektiivsemaks ja hoida kokku kulusid.

Kümme viisi oma tootmist tõhusamaks muuta.

1. Kasutage ökodisaini põhimõtteid!

Ökodisain ehk keskkonnahoidlik tootearendus on sündinud asjaolust, et üle 80% toote keskkonnamõjust on tingitud disainiprotsessist. Ökodisaini eesmärk on luua tooteid, mis mõjutaksid oma eluea jooksul keskkonda võimalikult vähe. Hästi disainitud toode on loodussäästlikum ja seda on soodsam toota.

2. Võtke kasutusele keskkonnajuhtimissüsteemid!

Keskkonnajuhtimissüsteemide (nt ISO 14 001, EMAS, roheline kontor) abil saab ettevõtet süsteemselt analüüsida ning leida kokkuhoiu võimalusi nii raha kui ka keskkonna vaatenurgast. Mõistagi aitavad need kindlaks määrata olulisemaid juhtimis- ja igapäevategevusi, mille abil muuta loodusvarade kasutamist säästvamaks, vähendada jäätmeteket ning muuta töökeskkond tervislikumaks.

3. Automaatjuhtimine IT-lahendustega!

Mida rohkem kasutatakse tootmisettevõttes automaatseid IT-lahendusi, seda enam kasvab tootlikkus ja väheneb praagivõimalus, sest tõenäosus inimlikeks vigadeks väheneb. Uute IT-lahendustega on võimalik automatiseerida nii tootmishooneid kui ka -protsesse. Ühtlasi aitab automaatjuhtimine vähendada ressursikulusid ning muuta tootmist kiiremaks ja täpsemaks.

4. Juhtige kütet ja ventilatsiooni automaatselt!

Tootmisettevõttes on ruumide õige soojus ning hea ventilatsioon määrava tähtsusega. Ka väikesel temperatuurimuudatusel on üllatav mõju energiakulule. Seetõttu on oluline luua võimalikult ökonoomne kütte- ja ventilatsioonisüsteem.

Kõige säästvamalt aitavad kütet ja ventilatsiooni juhtida IT-lahendused, mis on muudetud automaatseks. Siis kontrollib süsteem ise, et hooned oleksid köetud nii, et neid oleks vaja võimalikult vähe jahutada.

5. Jälgige energiakasutust IT-lahendustega!

Ka kasutuseta, kuid vooluvõrku lülitatud seadmed võivad osutuda nähtamatuteks energiaraiskajateks, mis tarbivad alaliselt nn fantoomvoolu. Lawrence Berkley laboratooriumis tehtud uuringute põhjal kasvatab elektroonikaseadmete vooluvõrgus hoidmine energiatarvet 5…10% aastas.

Kui eesmärk on energiatõhusus ja -säästlikkus, on arukas kasutusele võtta IT-lahendused, mis jälgivad ja juhivad kõigi seadmete energiakasutust. IT-lahendusi saab seadistada näiteks jälgima seadmete energiatarbimist reaalajas või määratud ajal neid vooluvõrgust sisse/välja lülitada.

6. Võtke kasutusse jääksoojus!

Tootmisprotsessi käigus vabanevat soojust saab taaskasutada! Nii on võimalik säästa toorainet ja küttele kuluvat raha, soojendades jääksoojuse abil näiteks tootmis- ja laohooneid ning tarbevett. Lisaks saab jääksoojust kasutada eelsoojendites ja kuivatites, põrandakütteks, jää sulatamiseks ja jäätumise vältimiseks, külma tootmiseks jpm.

7. Uuendage valgustust!

Korralikult läbimõeldud valgussüsteemid võivad ettevõttele anda isegi üle 80% kulude kokkuhoidu. Ning vastupidi – vananenud, üledimensioonitud või puudulikult juhitud valgussüsteem võib analüüsimisel osutuda ootamatult suureks kuluks.

Ressursitõhusa valgussüsteemi loomiseks on mitu nutikat lahendust:

  • eelistage LED valgusteid; 
  • grupeerige valgustid funktsionaalselt; 
  • kustutage tuled mitteaktiivsetel aladel; 
  • reguleerige valgustite intensiivsust tootmistegevuse iseloomu järgi; 
  • tooge valgustid täpsust vajavatel töökohtadel madalamale; 
  • paigaldage juhukasutusega aladele liikumisanduriga valgustid.
8. Uuendage tootmisseadmeid!

Ajapikku seadmete töökindlus väheneb ja nende tõhususe näitajad jäävad ajale jalgu. Teisisõnu, uued seadmed suudavad toota sama palju või rohkemgi, kuid kasutavad selleks vähem energiat ja teisi olulisi ressursse. Seetõttu on arukas asuda uurima uuemate mudelite näitajaid, kui tootmisseadmed on olnud kasutuses juba pikemat aega. Uutel seadmetel on tööprotsessi seiresüsteemid tihti paigaldatud juba tehases.

9. Muutke tootmisjäägid ressursiks!

Suur osa tootmisjääkidest on võimalik pärast mõningast töötlemist suunata tagasi tootmisprotsessi. Nii võivad nendest saada uued põnevad tooted.

Tootmisjäägid, mida pole otstarbekas taaskasutada, on võimalik suunata energia või soojuse tootmisse. Nii väldib tootja ühelt poolt jääkidest vabanemiseks makstavaid kõrgeid tasusid, teisalt aitab kaasa kasvuhoonegaaside heite vähendamisele, sest energiatootmiseks ei ole läinud käiku fossiilkütused, nagu kivisüsi või gaas.

10. Muutke jäätmed ressursiks!

Igal tootjal tekib jäätmeid – see on tootmise lahutamatu osa. Samuti on iga tootja silmitsi probleemiga, mida jäätmetega edasi teha. Maksta jäätmete käitlemise eest, mis muudavad toote lõpphinna kallimaks? See mõjutab oluliselt tootja konkurentsivõimet.

Samas leidub mitmesuguseid tehnoloogiaid, mis võimaldavad kasutada teiste jäätmeid uuesti ressursina. Need jäätmed võivad seega olla tootjale tooraineks – tasub vaid heita avaram pilk oma ja teiste tootmistele ning leida sünergiaid pakkuvaid lahendusi.