Juhtrühm

  • Juhtrühma eesmärgiks on luua riigi tasandil süsteemne lähenemine ringmajandusele üleminekul ja edendada fookusvaldkondade arengut riigipoolse poliitikakujundamise läbi.
  • Juhtrühma esimeseks ülesandeks on arengudokumendi ja tegevuskava eesmärkide ja fookuse seadmine ning poliitikakujundaja tasandi otsuste tegemine.
  • Eesmärk on luua riigi tasandil Eesti ringmajanduse arengudokument ja tegevuskava 2021. aasta lõpuks, et minna süsteemselt üle ringmajanduse põhimõtete rakendamisele Eestis.
  • Juhtrühma töö jätkub ka pärast ringmajanduse arengudokumendi ja tegevuskava valmimist, mh nõu andmine seotud valdkonnaülestel poliitilistel ja strateegilistel teemadel, näiteks rohekokkuleppe tegevused, ühekordse plasti keelustamine jm.
  • Juhtrühma koordineerib Keskkonnaministeerium
struktuur
Rahandusministeerium Erle Kõomets Maksu-ja tollipoliitika osakonnajuhataja
Riigikantselei Henry Kattago Strateegiabüroo strateegiadirektor
Justiitsministeerium Heddi Lutterus Õiguspoliitika valdkonna asekantsler
Välisministeerium Kaja Tael Kliima- ja energiapoliitika erisaadik
Haridus- ja teadusministeerium  Renno Veinthal Teadus- ja arendustegevuse ning kõrg- ja kutsehariduse poliitika asekantsler
Siseministeerium Piret Lilleväli Varade asekantsler
Majandus- ja kommunikatsiooni ministeerium  Sandra Särav Ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna asekantsler
Sotsiaalministeerium Hanna Vseviov Sotsiaalala asekantsler
Kultuuriministeerium Taaniel Raudsep kunstide asekantsler
Kaitseministeerium Tiina Uudeberg kaitseplaneerimise asekantsler
Maaeluministeerium Siim Tiidemann  Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler.