Ringmajanduse konverents 2022 "Ringiga edasi"

Keskkonnaministeerium korraldas 19.–20. jaanuaril 2022 juba kolmanda ringmajanduse konverentsi, et üheskoos jagada saadud kogemusi ning seada sihte tuleviku väljakutsete lahendamiseks. Konverents toimus esimest korda osalejatele veebiülekandena ning konverentsi sai vaadata mugavalt kodust või kontorist. Konverentsi stuudio asus Ida-Virumaalt Narva Vabal Laval. 

Ringmajandus ei ole enam kauge abstraktne tulevikuteema vaid see peaks olema iga kaasaegse ettevõtte äristrateegia alguspunkt. See leiab aset praegu, siin, nüüd ja kohe ning sellega tegelemine on konkurentsieelis, et mitte öelda ellujäämisstrateegia. Ringmajanduse ärimudelile üleminek hõlmab tervet ärikeskkonda – see puudutab paljusid erinevaid osapooli ning eeldab läbimõeldud protsesside disainimist ja juhtimist. Ringmajanduse põhimõtete kohaldamine tootmisprotsessidele võib tunduda pikem tee, ent selleks, et minna edasi, on vaja astuda julgeid samme. 2022. aasta ringmajanduse konverentsi “Ringiga edasi“ eesmärk on julgustada ettevõtjaid seda teekonda ette võtma ning neid samme astuma. Samuti aidata neil näha ringmajanduses võimalust oma äri arendamiseks ning juba ühiskonnas ja keskkonnas aset leidvate muutustega kohanemiseks.

Konverentsil tutvustame ettevõtete ressursitõhususe meetme projekte ja ringmajanduse poliitika suundasid, esitleme asjakohaseid praktikaid ja innovaatilisi protsesse ning toome inspireerivaid näiteid, mis on abiks teiste kogemustest õppimiseks. Esimesel päeval toimuvad ettekanded ja paneelarutelud, teisel päeval saab osaleda töötubades ja seminarides. Konverents on eesti keeles, väliskülaliste ettekanded on inglise keeles. Konverentsist saab osa võtta ka eesti-, vene- ja viipekeelse sünkroontõlkega. Konverentsil osalemine on tasuta.

Konverentsi ettekandeid sai jälgida nii eesti-, vene ja viipekeelse sünkroontõlkega

Eestikeelne järelvaatamine Keskkonnaministeeriumi Youtube lehel

Konverents_banner

Ringmajanduse kontseptsioonist on räägitud erinevate nimetuste all juba aastakümneid. Olgugi et selle üldised põhimõtted on võrdlemisi kergesti arusaadavad, siis puudub ringmajandusel sellegipoolest üheselt mõistetud definitsioon. See on pigem metafoor, mis ühendab erinevaid tegevusi ning mille eesmärgiks on ressursside efektiivsem kasutamine. Ent ka metafoor peab olema selge.

Selge definitsiooni puudumise tõttu kiputakse enamasti arvama, et ringmajandus tähendab vaid jäätmete ringlussevõttu, aga see ei vii meid iseenesest ringmajanduse tootmismudelini.

Ringmajanduse võtmeküsimuseks on toodete eluea pikendamine ja teenusmajandusele üleminek, samuti ka vähendamise, korduskasutamise, renoveerimise ja ümbertootmise (ingl Reduce, Reuse, Refurbish, and Remanufacture) kontseptsiooni laiem omaksvõtt. Tänastes tootmismudelites on märkimisväärne osa ringlussevõetavatest materjalidest sobilikud ümberkäitlemiseks vaid madalama klassi toodeteks (ingl downcycling), ent peamine väljakutse on kujundada tootmisprotsessid ümber nii, et materjalide ja toodete väärtusahel pikeneks ja need oleksid kasutatavad nii kaua kui võimalik. Sellisel viisil tegutsedes tekib meil ka palju vähem jäätmeid.

Selleks, et oleksime Eestis ringmajanduse eestvedajad ja innovaatorid, kutsun teid osalema järjekorras juba kolmandal ringmajanduse konverentsil, mis sedakorda kannab pealkirja “Ringiga edasi”. Kuuleme, kuidas on ringmajanduse mudelit juurutatud Soomes ja Norras ning oma kogemusest räägivad ka kohalikud ettevõtjad. Kohtumiseni konverentsil juba 19.–20. jaanuaril 2022!

Erki_savisaar

logo

konverents toimus ressutsitõhususe meetme raames. Toetust andsime  „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuste „Energia- ja ressursiauditite läbiviimine” ja "Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine" eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks. Toetust andsime Euroopa Regionaalarengu Fondist ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Vaata, milliseid projekte on meetmest toetatud: https://ringmajandus.envir.ee/et/finantseerimine

 

konverents

Registreerunuid:

Eesti keeles 847

Vene keeles 92

Unikaalseid vaatajaid 6760

Püsipublikut: 764
 

Töötubade publik:
Milline võiks olla “ideaalne” keskkonnamõju hindamine? – 100
Pakendisüsteemi üleviimine ringmajandusele – 100
Ringmajandusele üleminek tööstusettevõtetes – 110
Keskkonnahariduse abil ringmajanduse mudelini – 75
Milliseid oskusi ja teadmisi on vaja ringmajanduse rakendamiseks? – 40
Äriarendus läbi ringdisaini – 70

Meediakajastus